Co to jest sukcesja podatkowa?


Sukcesja podatkowa oznacza, że spadkobiercy (osoby, które nie odrzuciły spadku) z mocy samego prawa przejmują wynikające z przepisów prawa podatkowego:

– prawa majątkowe zmarłego, do których można zaliczyć prawo do zwrotu nadpłaty, zwrotu różnicy podatku naliczonego, prawo do zapłaty podatku w ratach, prawo do pomniejszenia przychodu o koszty poniesione przez spadkodawcę na nabycie jednostek uczestnictwa, prawo rozliczenia straty podatkowej;

– obowiązki majątkowe zmarłego, do których można zaliczyć obowiązek zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę;

– prawa o charakterze niemajątkowym związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, pod warunkiem dalszego prowadzenia tej działalności na ich rachunek (w przypadku kilku spadkobierców sukcesja praw o charakterze niemajątkowym będzie dotyczyła jedynie tych, którzy spełnią warunek prowadzenia działalności gospodarczej), do których można zaliczyć prawo korekty deklaracji oraz złożenia odwołania od decyzji.

Warto zwrócić uwagę, że termin „sukcesja podatkowa” może być mylący. Po pierwsze, szereg uprawnień przysługujących spadkodawcy w ogóle nie przechodzi na spadkobierców.

Po drugie, przejście praw i obowiązków nie odbywa się automatycznie, ale wymaga swego rodzaju potwierdzenia przez organ podatkowy w decyzji skierowanej do spadkobierców.

Jak przygotować się do sukcesji? Zobacz nasz film!

Określenie zakresu sukcesji spadkobierców może sprawiać wiele trudności i wymaga najczęściej indywidualnej analizy każdego z praw i obowiązków spadkodawcy, które mogą przejść na spadkobiercę.

Co istotne, jeżeli ustanowiono zarząd sukcesyjny, przedsiębiorstwo w spadku wstępuje w przewidziane w przepisach prawa podatkowego majątkowe prawa i obowiązki spadkodawcy związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Wyjątkiem są te prawa, które nie mogą być kontynuowane na podstawie odrębnych ustaw.

Do czasu wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego wykonywanie przewidzianych w przepisach prawa podatkowego majątkowych i niemajątkowych praw i obowiązków spadkodawcy, związanych z prowadzoną działalnością, leży po stronie zarządcy sukcesyjnego.

O tym, czym jest przedsiębiorstwo w spadku i co oznacza powołanie zarządcy sukcesyjnego, można przeczytać w odpowiedzi na pytanie: Kto to jest zarządca sukcesyjny i jaki jest zakres jego działania?

Co to jest sukcesja podatkowa?
Sukcesja podatkowa oznacza, iż spadkobiercy (osoby, które nie odrzuciły spadku) z mocy samego prawa przejmują wynikające z przepisów prawa podatkowego prawa obowiązki majątkowe zmarłego, przykładowo przedsiębiorstwo w spadku kontynuuje rozliczenia PIT oraz VAT analogicznie jak za życia przedsiębiorcy.

Co to jest sukcesja podatkowa przedsiębiorstwa w spadku?
Współwłaściciel przedsiębiorstwa w spadku albo wspólnik spółki cywilnej może złożyć wniosek o przeniesienie na niego decyzji administracyjnej, za zgodą pozostałych właścicieli przedsiębiorstwa. Ma na to 6 miesięcy od dnia śmierci przedsiębiorcy albo 6 miesięcy od wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego. Dzięki temu, przedsiębiorstwo w spadku może kontynuować swoją działalność oraz rozliczać dotychczasowe zobowiązania podatkowe.

Co to jest ograniczona sukcesja podatkowa?
Aby zapewnić ciągłość i łatwość rozliczeń podatkowych związanych z działalnością gospodarczą po śmierci przedsiębiorcy aktualna regulacja przyznaje przedsiębiorstwu w spadku podmiotowość w zakresie podatków, które są ściśle związane z działalnością gospodarczą. Określenie jakie prawa i obowiązki nabył następca należy za każdym razem bardzo dokładnie zweryfikować. 

Krzysztof Smach

Podstawa prawna: art. 97, art. 100 § 1 Ordynacji podatkowej.

Inne artykuły na ten temat: