Doradzamy przy inwestycjach, transakcjach nabywania firmy, a także prowadzimy operację przekształceń i połączeń

Przekształcanie spółek

Śledząc kolejne zmiany przepisów, szczególnie podatkowych, a także w toku rozwoju prowadzonego biznesu lub zmiany jego charakteru zastanawiamy się niejednokrotnie nad przekształceniem prowadzonej przez nas działalności gospodarczej.

Procedurę tę reguluje w szczególności kodeks spółek handlowych, ale również wiele przepisów podatkowych. Przekształcenie spółki kapitałowej jak również osobowej oraz umowy cywilnej wymaga zapoznania się z wieloma różnymi regulacjami, co sprawia, że przy tej procedurze należy dochować szczególnej ostrożności oraz zachować ponadprzeciętną precyzję, gdyż nawet najdrobniejsze niedopatrzenia mogą wiązać się ze znaczną, czasem nawet nieodwracalną szkodą. Samo przekształcenie, które z pozoru mogło wydawać się niezwykle opłacalne, może w konsekwencji zamienić się w przynoszący znaczną stratę koszmar.

Przekształcenie spółek może być szansą na optymalizację działalności przedsiębiorcy. Dlatego wdrażając koncepcje przekształcenia spółki należy brać pod uwagę także oczekiwane skutki na gruncie prawa podatkowego.

Forma działalności gospodarczej

Zarówno, gdy planujemy przekształcenie spółki cywilnej, a także gdy interesuje nas spółka kapitałowa, czy spółka osobowa musimy być pewni, że wybrana przez nas forma prawna firmy przekształcanej jest najlepszą i najbardziej opłacalną do prowadzenia przez nas działalności gospodarczej i nie wiąże się między innymi ze znacznymi obciążeniami podatkowymi, które mogą wpływać w znaczny sposób na negatywne obowiązki spółki przekształcanej.

Warto pamiętać o tym, że wybór konkretnej struktury organizacyjnej wiąże się niekiedy z koniecznością poinformowania kontrahentów bądź niektórych organów, co może wynikać ze szczególnych postanowień umownych lub przepisów prawa.

Co ciekawe, możliwe jest przekształcenie spółki osobowej zarówno w spółkę kapitałową jak i przekształcenie spółki osobowej w inną spółkę osobową.

Właściwe zadbanie o posiadane koncesje, licencje

W większości przypadków obowiązki przedsiębiorcy przekształcanego, zobowiązania spółki, koncesje oraz licencje uzyskane dotychczas przez firmę przechodzą na spółkę przekształconą, jednakże właściwe organy spółki powinny należycie zainteresować się tym tematem, gdyż utrata licencji, które zostały przyznane spółce, w związku ze zmianą formy prawnej działalności gospodarczej, mogą zostać utracone.

Może przyczynić się to do utraty majątku spółki, gdy brak konkretnej licencji lub koncesji uniemożliwia spółce przekształconej wykonywanie dotychczasowej aktywności.

Podsumowując, co do zasady spółka przekształcona pozostaje podmiotem dotychczasowych praw i obowiązków, jednak należy to zweryfikować, w każdym indywidualnym przypadku.

Nowa nazwa przekształcanej spółki

Także zmiana firmy posiadanej przez nas działalności może okazać się bardziej skomplikowana niż mogłoby się wydawać. W niektórych przypadkach wiąże się ona ze szczególną odpowiedzialnością wspólników (jest to bardzo ważne, gdy przekształcamy spółkę komandytową – o tym, jaką nazwę powinna mieć spółka komandytowa można przeczytać w niniejszym poradniku), jednak co do zasady może ona pozostać zmieniona tylko o nową formę prawną.

Warto pamiętać, aby nazwa nie była za długa lub zbyt skomplikowana, ponieważ może to utrudniać później właściwe funkcjonowanie spółce przekształconej.

Plan przekształcenia

Kolejnym etapem w toku procedury przekształcenia spółki jest właściwe przygotowanie planu przekształcenia. Niezwykle ważne jest, aby przygotować go w sposób jak najbardziej fachowy, czytelny i dokładny, tak, żeby przedstawienie wspólnikom planu przekształcenia nie wiązało się z dodatkowym stresem albo tym gorzej – nie wywołało u nich obawy lub niechęci do przekształcenia spółki. Należy również sprawdzić w jakiej formie powinien być on przygotowany oraz co dokładnie musi zawierać.

Wybór biegłego rewidenta

Choć dzięki zmianom przepisów w 2020 roku kontrola przez biegłego rewidenta planu przekształcenia stała się wyjątkiem, to jednak istnieją pewne okoliczności, o których warto wiedzieć, gdyż kontrola jest wymagana:

 • gdy przedsiębiorca jednoosobowy dokonuje przekształcenia działalności w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub dąży, aby jego działalność została przekształcona w formę prawną spółki akcyjnej
 • w obliczu przekształcenia jakiejkolwiek spółki w formę prawną spółki akcyjnej.

Dlatego też, gdy okaże się, że w przypadku przeprowadzanego przez nas przekształcenia udział rewidenta jest wymagany to niezwykle przydatne okazać się może wskazanie we wniosku do sądu rejestrowego prośby o wyznaczenie konkretnego, znanego już wcześniej biegłego, któremu można zaufać, gdyż np. współpracował z nami już wcześniej bądź słyszeliśmy o jego fachowości.

Sąd nie jest związany naszym wskazaniem, jednak z praktyki wynika, że najczęściej przychyla się do wyznaczenia wybranego biegłego.

Sprawne przeprowadzenie procedury przekształcenia

W toku przekształcenia istnieje czasem możliwość skrócenia procedury nawet o dwa miesiące, jeżeli tylko zastosujemy w toku postępowania przekształcenie uproszczone.

Niestety, nie możemy zastosować go zawsze, dlatego też warto przygotować uchwałę zawartą przez zgromadzenie wspólników o przekształceniu tak, aby niekonieczne stało się na przykład dwukrotne zawiadomienie wspólników, co również może skrócić trwającą procedurę – w tym przypadku nawet o miesiąc.

Przygotowanie umowy bądź statutu spółki

Biorąc pod uwagę, iż zmiana umowy lub statutu spółki wiąże się najczęściej z wizytą u notariusza, co także generuje znaczne koszty, warto przygotować prawidłowe postanowienia już za pierwszym razem.

Spółka przekształcona pozostaje podmiotem, który jak wskazałem wcześniej, przejmuje dotychczasowe prawa i obowiązki spółki przekształcanej, dlatego też należy pamiętać aby postanowienia umowy były właściwie dopasowane do nowej formy prawnej spółki. Nieodpowiednie skonstruowanie statutu spółki bądź jej umowy może prowadzić do wielu negatywnych konsekwencji, stanowiących znaczną przeszkodę w dalszej, właściwej działalności, niezależnie, czy w wyniku przekształcenia powstanie prosta spółka akcyjna, spółka akcyjna, czy też spółka komandytowa.

Data wpisu

Finalnie, nie mniej ważna może okazać się może tak błaha sprawa jak data wpisu przekształconej spółki. Ze względów księgowych należy dopilnować, aby wpis został dokonany pierwszego dnia miesiąca, o co prośbę należy zgłosić do sądu rejestrowego prowadzącego rejestr dotyczący spółki.

Pomoc prawna w przekształceniach spółek

Jak widać powyżej, procedura przekształcenia spółki kapitałowej, ale też osobowej, a nawet przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej nie należy do najprostszych czynności.

W związku z tym, nie warto ryzykować, a najbardziej racjonalne wydaje się skorzystanie z fachowej pomocy prawnej.

Kancelaria PragmatIQ specjalizuje się w realizacji procesów połączenia oraz przekształcenia spółek. Wąska specjalizacja sprawia, że w dziedzinie przekształceń spółek kancelaria jest jednym z najlepszych specjalistów w Polsce.

W ramach przekształcenia spółki kancelaria świadczy najczęściej następujące usługi:

 • opracowanie strategii na przekształcenie spółki;
 • opracowanie harmonogramu przekształcenia spółki;
 • sporządzenie projektu planu przekształcenia spółki;
 • konsultacje prawne w zakresie bieżących czynności oraz koordynację działań dotyczących przekształcenia spółki;
 • wsparcie w kontakcie z podmiotami uczestniczącymi w procesie przekształcenia spółki np. biegłym rewidentem, notariuszem;
 • pomoc w przygotowaniu dokumentów w trakcie procesu przekształcenia spółki np. zawiadomień kontrahentów, pracowników o planowanym przekształceniu;
 • przygotowanie statutu lub umowy spółki powstałej w wyniku przekształcenia;
 • przygotowanie projektu dokumentów oraz wniosków do Krajowego Rejestru Sądowego oraz organów administracji.

Specjaliści z kancelarii oprócz wsparcia w podejmowanych czynnościach dotyczących przekształcenia spółki mogą zapewnić ponadto pełną reprezentację organów spółek uczestniczących w procesie przekształcenia. 

Nasze doświadczenie pozwala na sprawne przeprowadzenie nawet najbardziej skomplikowanych procesów przekształceń spółek oraz zaproponowanie klientowi jak najkorzystniejszych rozwiązań.

Już w 2013 roku dokonaliśmy ponad 30 przekształceń i połączeń spółek. Doświadczenie zdobyte do tej pory przez kancelarię PragmatIQ w zakresie procesów przekształcenia spółek pozwala uniknąć wielu niepotrzebnych błędów mogących przedłużyć całą procedurę.

Jeśli zastanawiasz się nad przekształceniem swojej spółki – skontaktuj się z nami! Nasza wiedza i doświadczenie pozwoli Ci ustrzec się często popełnianych błędów i zapewni sprawne przeprowadzenie procesu przekształcenia spółki.

Połączenia spółek

W przypadku połączenia spółek podobnie jak w przekształceniu spółki należy w sposób szczególnie uważny przeanalizować, czy realizacja takiej nierzadko skomplikowanej procedury faktycznie okaże się korzystna i nie wiąże się z ryzykiem przewyższającym ewentualne zyski.

Z samego połączenia spółki nie zawsze wynika zawiązanie nowej spółki, lecz taka procedura dotyczyć może także sytuacji, w której podwyższa się kapitał zakładowy spółki przejmującej w wyniku czego w dniu połączenia spółka przejmująca posiada nowe udziały lub akcje, jednocześnie doprowadzając do wykreślenia z rejestru spółki przejmowanej.

Co ciekawe, spółki kapitałowe mogą zostać połączone nawet bez powzięcia uchwały o połączeniu, gdy przejmująca spółka kapitałowa posiada udziały lub akcje spółek przejmujących o wartości nominalnej nie niższej niż 90%.

Zawiązanie nowych spółek może wiązać się z większym skomplikowaniem oraz mniej korzystnym sfinalizowaniem procedury w porównaniu do połączenia dwóch lub większej ilości firm w jedną istniejącą spółkę.

W niektórych przypadkach to rozwiązanie może okazać się jednak bardziej korzystne, dlatego warto, biorąc pod uwagę wiele czynników, wnikliwie zbadać wszystkie wady i zalety, analizując przede wszystkim poszczególne regulacje prawne, aby podjąć jak najlepszą decyzję i nie narazić się na zbędne straty.

Plan Połączenia

Przygotowanie połączenia wiąże się również ze sporządzeniem planu połączenia spółek, czyli jednego z najważniejszych dokumentów tworzonego w trakcie procesu łączenia się spółek. Podlega on również badaniu przez biegłego rewidenta, którego jak w przypadku przekształcenia możemy wskazać we wniosku.

Przygotowanie dokumentu jest często niezwykle skomplikowane, jednak istnieją sytuacje, w których możemy uniknąć tego obowiązku – tak dzieje się chociażby w przypadku połączeń niektórych spółek osobowych.

Obowiązki zarządu

Ponadto, zarząd każdej ze spółek jest zobowiązany ustalić stosunek wymiany udziałów lub akcji spółek przejmujących oraz uzasadnić podstawy prawne i ekonomiczne łączenia się spółek. O planowanym połączeniu należy też powiadomić wszystkich wspólników łączących się spółek, a gdy wszyscy wspólnicy wyrazili zgodę na zaproponowaną procedurę można odstąpić od:

 • sporządzenia sprawozdania
 • badania planu połączenia przez biegłego i jego opinii

co niezaprzeczalnie przyczyni się do oszczędności tak cennego czasu.

Nie należy zapomnieć również, że proces połączenia wymaga również wielu obowiązków informacyjnych oraz przygotowania obszernej dokumentacji, o czym możemy przeczytać w artykule –Połączenie spółek – jak wygląda procedura?

Obowiązki podatkowe związane z połączeniem

Niezależnie, czy połączenie odbywa się w ramach grupy kapitałowej, czy przyznania udziałów w spółkach przejmujących lub spółkach nowo zawiązanych dokonuje się w stosunku do wspólników spółek niepowiązanych, z procedurą połączenia wiąże się wiele różnych obowiązków podatkowych.

Dlatego też, aby uniknąć odpowiedzialności karno-skarbowej należy skrupulatnie zaplanować połączenie spółki również w kontekście regulacji podatkowych.

Pomijając kwestie odpowiedzialności należy również rozważyć, jak na obciążenia podatkowe wpłynie fakt chociażby podwyższenia kapitału zakładowego, przeniesienie części majątku spółki, a także dodatkowe akcje nowych spółek oraz oczywiście samo powiększenie dotychczasowego przedsiębiorstwa.

Pomoc prawna w trakcie połączenia

Połączenia oraz podziały spółek to procesy wymagające wiedzy oraz doświadczenia kancelarii.

Kancelaria PragmatIQ specjalizuje się w realizacji tych procesów. W ramach działalności kancelarii PragmatIQ z siedzibą w Poznaniu procesy połączenia spółek były wielokrotnie przeprowadzane z sukcesem. Spółki podlegające łączeniu miały siedziby na terenie Polski. Połączenia oraz podziały spółek dotyczyły zarówno małych rodzinnych firm, jak również grup kapitałowych.

Kancelaria PragmatIQ – specjalizacja i doświadczenie

Doświadczenie zdobyte do tej pory przez kancelarię PragmatIQ z siedzibą w Poznaniu w zakresie procesów połączenia oraz podziałów pozwala uniknąć wielu niepotrzebnych błędów mogących przedłużyć całą procedurę.

Przykładowo proces połączenia spółek kancelaria przeprowadza poprzez:

 • opracowanie strategii połączenia spółek;
 • opracowanie harmonogramu połączenia spółek;
 • sporządzenie projektu planu połączenia spółek;
 • przygotowanie statutu lub umowy spółki powstałej w wyniku połączenia;
 • doradztwo prawne w zakresie czynności oraz wsparcie działań związanych z połączeniem spółek;
 • pomoc w przygotowaniu dokumentów w trakcie procesu połączenia spółek;
 • wsparcie w kontaktach z podmiotami uczestniczącymi w procesie połączenia spółek np. biegłym rewidentem, notariuszem;
 • przygotowanie projektu dokumentów oraz wniosków do Krajowego Rejestru Sądowego oraz organów administracji.
 • analizę i zaproponowanie skorzystania z ulg przypadających spółkom przejmującym

Specjaliści z kancelarii PragmatIQ oprócz wsparcia w podejmowanych czynnościach dotyczących mogą zapewnić ponadto reprezentację organów spółek uczestniczących w procesie połączenia lub podziale.

Jeśli zatem chcesz w sposób sprawny dokonać połączenia lub podziału spółek, skontaktuj się z kancelarią PragmatIQ, która przeprowadzi za Ciebie ten proces. Nie będziesz w tym przypadku martwił się ani o ewentualną odpowiedzialność wspólników ani o przyszłe problemy spółek łączących.