Jak napisać testament, który będzie ważny w Polsce?

Kwestie związane ze sporządzeniem testamentu, co do zasady, reguluje prawo ojczyste spadkodawcy, czyli prawo kraju, którego posiada obywatelstwo. Zgodnie ze wskazaną zasadą, aby testament był ważny, musi on spełniać wymogi, które dla testamentu przewidują polskie przepisy prawa.

W konsekwencji testament obywatela polskiego przebywającego za granicą, jeżeli został sporządzony w całości pismem ręcznym, podpisany i opatrzony datą, jest ważny. Ponadto, obywatel polski przebywający za granicą może sporządzić testament także przed zagranicznym notariuszem. Taki testament, niezależnie od miejsca jego sporządzenia, jest ważny w Polsce.

Testament spisany za granicą – jak go spisać

A co w sytuacji, gdy za granicą spisany został testament, który odbiega od polskich wymogów, jednak jest zgodny z prawem państwa, w którym go sporządzono? Jeżeli testament został spisany zgodnie z prawem kraju, w którym go sporządzono, należy uznać go za ważny. Na jego ważność nie będzie miało wpływu, że odbiega on od wymogów prawa polskiego, ponieważ oceniany będzie pod kątem prawa miejsca sporządzenia.

Zobacz jak przygotować się do biznesowej zmiany warty.

Sprawdź nasze inne artykuły i wpisy dotyczące spisu inwentarza podczas dziedziczenia oraz dziedziczenia firmy po śmierci właściciela.

Zatem, aby testament spisany za granicą został uznany za poprawny, wystarczy, by był przygotowany zgodnie z jednym (dowolnym) z poniższych kryteriów:

  • zgodnie z prawem miejsca, w którym sporządzono testament;
  • zgodnie z prawem państwa, którego obywatelem był spadkodawca w chwili sporządzenia testamentu albo w chwili śmierci;
  • zgodnie z prawem miejsca, w którym spadkodawca zamieszkiwał w chwili sporządzenia testamentu albo w chwili śmierci.

Ponadto pewne rozszerzenie powyższych zasad można zastosować dla testamentów, które dotyczą nieruchomości. Taki testament może zostać sporządzony także zgodnie z prawem miejsca położenia nieruchomości.

Podstawa prawna: Konwencja dotycząca kolizji praw w przedmiocie formy rozporządzeń testamentowych, sporządzona w Hadze dnia 5 października 1961 r. (t.j. Dz.U. 1969 nr 34 poz. 284)

Ryszard Cichy

Rafał Szymkowiak

Powrót do PYTANIA I ODPOWIEDZI

Inne artykuły na ten temat: