Chronimy, ale także reprezentujemy klientów w sporach sądowych i korporacyjnych

Spory korporacyjne zdarzają się niemal w każdej spółce. Kancelaria PragmatIQ kompleksowo pomaga wspólnikom w prowadzeniu sporów korporacyjnych z pozostałymi wspólnikami lub organami spółki zarówno na etapie przedprocesowym jak i w trakcie postępowania.

Doświadczenie Kancelarii

Dotychczas kancelaria PragmatIQ z powodzeniem prowadziła:

  • spory korporacyjne dotyczące zaskarżania uchwał wspólników, zwłaszcza dotyczących braku wypłaty dywidendy, jak również innych krzywdzących wspólnika działań pozostałych wspólników lub zarządu spółki;
  • spory korporacyjne wynikające z wzajemnych umów oraz rozliczeń pomiędzy wspólnikami albo akcjonariuszami, a także rozliczeń w ramach spółki lub spółek;
  • spory korporacyjne związane z odpowiedzialnością członków zarządu za zobowiązania spółki; 
  • spory korporacyjne o wyłączenie wspólnika, pozbawiania prawa z udziałów spółek;
  • spory korporacyjne o rozwiązanie spółki (rozwiązanie spółek);
  • spory korporacyjne wynikające z naruszenia zakazu konkurencji;
  • spory korporacyjne między wspólnikami większościowymi i mniejszościowymi dotyczące realizacji uprawnień;
  • spory korporacyjne wspólników albo akcjonariuszy za szkody wyrządzone spółce;
  • spory korporacyjne związane z ochroną szczególnych wartości takich jak renoma czy dobre imię spółki;
  • spory wspólników dotyczące przymusowego wykupu w ramach spółki lub spółek.

Prawnicy specjalizujący się w prawie spółek

Prawnicy z kancelarii PragmatIQ dbają o to by spory korporacyjne rozwiązywane były poza salą sądową. Członkowie kancelarii są także merytorycznie przygotowani i doświadczeni by bronić praw klientów i reprezentować ich interesy w sporze korporacyjnym w trakcie postępowania przed sądem. Kancelaria gwarantuje poufność oraz strategiczne doradztwo przewidując możliwe spory korporacyjne oraz dbając o wszelkie prawa, które mają wspólnicy.

Spory wspólników

W trakcie funkcjonowania spółki mogą wystąpić różne spory wspólników m. in. wynikające z odmiennego rozumienia przez każdego ze wspólników zapisów umowy spółki. Sytuacje takie mogą wystąpić także w przypadku braku porozumienia wspólników w aspekcie prowadzenia spraw spółki, czy w wyniku podejmowanych decyzji, które godzą w prawa bądź interesy jednego ze wspólników, zapewniające korzyść tylko drugiej stronie sporu. Takie sytuacje mogą wystąpić pomimo zapisów dotyczących rozwiązywania konfliktów znajdujących się w umowie spółki. Często zwaśnionych stron nie pogodzić nawet podczas prób polubownego rozwiązywania sporu na zgromadzeniach wspólników lub walnych zgromadzeniach akcjonariuszy.

Różnorodność sporów korporacyjnych

Niekiedy zdarza się konflikt wewnątrz spółki dotyczący w mniejszym zakresie prawa spółek, czy wynikający z różnej interpretacji umowy spółki lecz obejmujący sprawy osobiste udziałowców lub akcjonariuszy działających w spółce. Jego ewentualny rozwój może doprowadzić do uniemożliwienia normalnego prowadzenia spraw spółki, a w konsekwencji do konieczności skorzystania z porad, których udzielić powinien profesjonalny doradca – radca prawny lub adwokat. Istotne jest, aby potrafił on wskazać odpowiednią drogę dalszego działania firmy mimo sporu wspólników lub prawne możliwości zakończenia bądź ograniczenia współpracy pomiędzy skonfliktowanymi osobami, który jest również doświadczony w rozwiązywaniu takich kwestii między wspólnikami.

Należy jednak pamiętać, że nie każdy radca prawny, czy adwokat specjalizujący się chociażby w ochronie dóbr osobistych będzie potrafił również odnaleźć się w tej materii w sprawach związanych z konfliktem wspólników, który wymaga dość specyficznego podejścia oraz nierzadko nietypowych rozwiązań, w tym między innymi wykładni zapisów objętych umową spółki, mogących mieć znaczący wpływ na wybór korzystnego sposobu zakończenia wszelkich sporów.

Spory korporacyjne

Warto podkreślić, iż spory korporacyjne mogą zdarzyć się zarówno w spółkach kapitałowych, osobowych, a także dotyczyć innych form prowadzenia działalności gospodarczej.
Ponadto, profesjonalnego doradztwa może potrzebować nie tylko zarząd, lecz również pojedynczy wspólnik, który działa w ramach „actio pro socio”, gdy właściwy organ spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej nie wytoczył powództwa o naprawienie szkody spółce we właściwym czasie.

Pomoc prawna w sporach korporacyjnych

Dlatego też, aby nie trzeba było niepokoić się o swoje prawa w razie ewentualnych sporów korporacyjnych zawsze warto omówić wszelkie istotne kwestie z kompetentnym zespołem, dzięki któremu nie utracimy możliwości korzystania z praw udziałowych w spółce, której poświęciliśmy niemal całe życie.

Serdecznie zachęcamy więc do kontaktu z Kancelarią PragmatIQ składającej się z zespołu wyspecjalizowanych prawników, dostosowujących się z łatwością do indywidualnych potrzeb każdego klienta, którzy z przyjemnością odpowiedzą na wszelkie pytania oraz pomogą w rozwiązaniu problemów występujących w spółce. Na stronie Kancelarii można znaleźć wszelkie dane potrzebne do nawiązania kontaktu z jej prawnikami oraz zapoznać się ze składem całego zespołu.