Co to jest rachunek escrow i jak go wykorzystać przy sprzedaży firmy?

Rachunek escrow jest to szczególny rodzaj rachunku bankowego. Dostęp posiadacza do niego jest – w przeciwieństwie do tradycyjnego rachunku bankowego – ograniczony. Ograniczenie to polega na odpowiednim wskazaniu w umowie z bankiem warunku, którego spełnienie jest konieczne, by bank przelał środki zgromadzone na escrow na wskazany w umowie inny rachunek bankowy. Jeżeli warunek nie zostanie spełniony w określonym terminie, środki wrócą do osoby, która je wpłaciła.

Rachunek escrow często wykorzystywany jest przy ważnych kontraktach między przedsiębiorcami, w tym przy transakcjach sprzedaży firmy. Większość banków oferuje możliwość założenia rachunku escrow zastrzeżonego lub powierniczego. Z punktu widzenia sprzedającego korzystniejszy jest rachunek powierniczy, gdyż pieniądze znajdujące się na takim rachunku są wyłączone spod egzekucji komorniczej.

Zmiana warty

to praktyczny przewodnik po trzech drogach do sukcesji w prywatnej firmie, który jako jeden z pierwszych uwzględnia zapisy ustawy o fundacji rodzinnej

Wszystko, co chcesz wiedzieć na temat sukcesji z perspektywy prawa i podatków w 333 pytaniach i odpowiedziach

ZAMÓW KSIĄŻKĘ

Rachunek escrow zakłada się, aby zabezpieczyć interes którejś ze stron transakcji. Kwestia zabezpieczenia płatności jest istotna, ponieważ w praktyce rzadko dochodzi do zapłaty całej ceny przy podpisaniu umowy. Bardzo często jest ona rozbita na kilka rat. W takiej sytuacji rachunek escrow daje sprzedającemu pewność, że kupujący ma środki na zapłatę kolejnej raty, ponieważ w dniu podpisania umowy wpłacił je na ten rachunek i nie może ich wycofać. Gdy tylko upłynie ustalony między stronami czas, bank przeleje sprzedającemu z rachunku escrow kolejną ratę.

Jak przygotować się do sprzedaży firmy? Zobacz nasz film!

Z drugiej strony rachunek escrow może służyć również zabezpieczeniu interesów kupującego. Sprzedający ponosi bowiem jeszcze przez jakiś czas po sprzedaży firmy odpowiedzialność za nieprawidłowości w działaniu firmy, które mogą wyjść na jaw już po jej zbyciu. W związku z tym kupujący oczekuje gwarancji, że sprzedający będzie w stanie zrekompensować mu ewentualną szkodę z tego tytułu. W tym celu w umowie sprzedaży firmy zastrzega się, że część ceny sprzedaży firmy w dniu zawarcia umowy zostanie wpłacona na rachunek escrow, a bank będzie mógł przelać ją sprzedającemu np. dopiero po roku i pod warunkiem, że w tym czasie kupujący nie poinformuje banku o przysługujących mu wobec sprzedającego roszczeniach związanych ze sprzedażą firmy. W takiej sytuacji, jeżeli sprzedający nie uzna tych roszczeń, środki zostaną zatrzymane przez bank na rachunku do czasu ostatecznego wyjaśnienia zgłoszonego przez kupującego roszczenia.

Przykład:

Zmiana warty

to praktyczny przewodnik po trzech drogach do sukcesji w prywatnej firmie, który jako jeden z pierwszych uwzględnia zapisy ustawy o fundacji rodzinnej

Wszystko, co chcesz wiedzieć na temat sukcesji z perspektywy prawa i podatków w 333 pytaniach i odpowiedziach

ZAMÓW KSIĄŻKĘ

A kupuje od B udziały w spółce z o.o. za kwotę 5 000 000 zł. Zapłata ceny jest rozłożona na dwie transze. Pierwsza w wysokości 3 000 000 zł jest płatna przy zawarciu umowy. Druga w wysokości 2 000 000 zł zostaje na rok wpłacona na rachunek escrow. Z umowy sprzedaży udziałów wynika, że kupujący będzie musiał zapłacić karę umowną w wysokości 200 000 zł, jeśli którekolwiek ze złożonych przez niego oświadczeń na temat stanu spółki okaże się nieprawdziwe. Jednocześnie umowa zakłada, że karę tę będzie można potrącić z kwoty wpłaconej na rachunek escrow.

 W ciągu roku nie wystąpiła żadna nieprawidłowość. Bank może przelać 2 000 000 zł z rachunku escrow na rachunek B.

 Gdyby wystąpiła jakaś nieprawidłowość, A mógłby powiadomić o niej bank i na tej podstawie potrącić 200 000 zł z kwoty zgromadzonej na rachunku. W rezultacie po roku bank przelałby na rachunek B kwotę 1 800 000 zł, natomiast na rachunek A – 200 000 zł.

Podstawa prawna: art. 59 ustawy Prawo bankowe.

Powrót do PYTANIA I ODPOWIEDZI

Więcej na ten temat znajdziesz w książce „Zmiana warty”. Zamów już dziś!

Inne artykuły na ten temat: