Kto i kiedy zgłasza do CEIDG wygaśnięcie zarządu sukcesyjnego oraz wykreśla przedsiębiorstwo w spadku?

Niewiele ponad 2 lata temu weszła w życie ustawa umożliwiająca powołanie zarządcy sukcesyjnego przedsiębiorstwa w spadku. Informacje o zarządcy ujawniane są w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Wraz z wygaśnięciem zarządu sukcesyjnego powinno dojść do wykreślenia przedsiębiorstwa w spadku z ewidencji. Na kim ciąży obowiązek zgłoszenia wygaśnięcia zarządu oraz w jakim terminie należy tego dokonać – dowiesz się z niniejszego artykułu!

Wygaśnięcie zarządu sukcesyjnego

Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przewiduje zamknięty katalog okoliczności, których ziszczenie skutkuje wygaśnięciem zarządu sukcesyjnego. Tę i wiele innych kwestii poruszyliśmy w naszym poradniku „Zarządca sukcesyjny”  stworzonym specjalnie dla Państwa. Poradnik jest dostępny do pobrania tutaj. https://zmianawarty.pl/zarzadca-sukcesyjny/

Zgłoszenie wygaśnięcia zarządcy sukcesyjnego

Obowiązek zgłoszenia wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego określa art. 23 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy. Możemy wyróżnić następujące okoliczności:

  1. jeżeli zarząd sukcesyjny wygasł z powodu nieprzyjęcia przez spadkobierców spadku w terminie dwóch miesięcy od dnia śmierci przedsiębiorcy, bądź nieprzyjęcia w tym samym terminie przez zapisobiercę windykacyjnego zapisu, którego przedmiotem było przedsiębiorstwo bądź udział w przedsiębiorstwie,
  2. jeżeli zarząd sukcesyjny wygasł z innych przyczyn wskazanych w ustawie.

W przypadku pierwszej sytuacji, obowiązek złożenia wniosku ciąży na zarządcy sukcesyjnym. Zobowiązany jest on dokonać zgłoszenia niezwłocznie, ale nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego. Zgłoszenia dokonuje się online, na portalu CEIDG.

Natomiast w drugim przypadku obowiązek złożenia wniosku, w zależności od przyczyny wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego, ciąży na odpowiednim podmiocie – sądzie upadłościowym, sądzie bądź notariuszu. Zgłoszenie dokonywane jest niezwłocznie, ale nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu, w którym zarząd sukcesyjny wygasł.

Wykreślenie przedsiębiorstwa w spadku z CEIDG

W przypadku wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego, do wykreślenia przedsiębiorstwa w spadku z CEIDG dochodzi z urzędu. Art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy wskazuje, że do wykreślenia przedsiębiorstwa w spadku dochodzi niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia o wygaśnięciu zarządu sukcesyjnego.

Czy przedsiębiorca może wskazać zarządcę sukcesyjnego w CEIDG?

Od 25 listopada 2018 roku przedsiębiorca może wskazać i zgłosić w CEIDG zarządcę sukcesyjnego, jednak nie zarząd sukcesyjny.

Czy przedsiębiorca może zgłosić wygaśnięcie zarządcy sukcesyjnego w CEIDG?

Zgłoszenie wygaśnięcia zarządcy w CEIDG ma miejsce tylko jeśli zarząd sukcesyjny wygasł z powodu nieprzyjęcia spadku przez spadkobiorców lub windykacyjnego zapisu przez zapisobiercę.

Oskar Dziok

Jacek Miłaszewski

Inne artykuły na ten temat: