Czy fundacja rodzinna będzie mogła prowadzić działalność gospodarczą?

Projekt ustawy o fundacji rodzinnej zakłada, że fundacja rodzinna nie będzie mogła prowadzić działalności gospodarczej. Powód? Fundacja rodzinna ma z założenia chronić posiadany majątek, a prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z ryzykiem jego utraty. W myśl projektu ustawy o fundacji rodzinnej, fundacja powinna pełnić rolę „inwestora pasywnego”, a więc realizować przedsięwzięcia gospodarcze przy użyciu innych podmiotów, w których posiadać będzie udziały, akcje, czy też ogół praw i obowiązków wspólnika …

Jak będzie zorganizowana fundacja rodzinna?

Fundacja rodzinna – statut i organizacja  Projekt ustawy o fundacji rodzinnej wskazuje, że fundacja rodzinna będzie mogła zostać utworzona na podstawie aktu założycielskiego albo testamentu. Oprócz dokumentu powołującego fundację rodzinną najistotniejszą rolę będzie odgrywać statut. Zostaną w nim uregulowane najważniejsze aspekty dotyczące funkcjonowania fundacji rodzinnej oraz ustanowionych w niej organów. Kwestie organizacyjne o charakterze poufnym będą mogły natomiast zostać regulowane w regulaminie oraz innych dokumentach …

Co będzie potrzebne do założenia fundacji rodzinnej?

Zgodnie z projektem ustawy o fundacji rodzinnej do utworzenia fundacji rodzinnej będzie konieczne: złożenie przez fundatora oświadczenia o utworzeniu fundacji rodzinnej i ustalenie statutu; ustanowienie organów fundacji rodzinnej wymaganych przez ustawę lub statut; wniesienie przez fundatora mienia o wartości wynoszącej co najmniej 100 000 zł; wpis do rejestru fundacji rodzinnych. Projekt ustawy o fundacji rodzinnej przewiduje, iż z chwilą sporządzenia aktu założycielskiego albo otwarcia testamentu powstaje fundacja …

Kto będzie mógł być założycielem fundacji rodzinnej?

Kto będzie mógł być założycielem fundacji rodzinnej? Projekt ustawy o fundacji rodzinnej przewiduje, iż założycielem fundacji rodzinnej będzie mogła być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Ograniczenie kręgu osób mogących być fundatorami wynika z roli, jaką ma pełnić fundacja rodzinna, tj. zarządzania majątkiem oraz realizowania wybranych celów prywatnych. Co jednak istotne – projekt przewiduje, iż fundację rodzinną …

W jakim celu można będzie założyć fundację rodzinną?

Zgodnie z założeniami do projektu ustawy o fundacji rodzinnej – fundacja rodzinna będzie tworzona w celu ochrony i pomnażania majątku fundatora zgodnie z jego wolą, również po jego śmierci. Majątek fundacji zostanie przeznaczony na cele wskazane w statucie fundacji. Statut fundacji rodzinnej określi sposoby działania Cele fundacji rodzinnej zostaną określone przez fundatora w statucie fundacji. Fundacja rodzinna będzie zarządzać majątkiem w oparciu o mienie, jakie przekaże jej fundator …

Fundacja rodzinna – czym będzie i dlaczego ma pojawić się w Polsce?

Fundacja rodzinna sposobem na ciągłość firmy W aktualnym stanie prawnym właściciele firm rodzinnych mają ograniczone możliwości przekazania swojego biznesu. Mogą oni darować albo przekazać w spadku swoje przedsiębiorstwo wybranej osobie albo osobom. Zapewnia to jednak sukcesję tylko w drugim pokoleniu. Nie mają natomiast wpływu na dalszą przyszłość przedsiębiorstwa i zgromadzonego dzięki niemu majątkowi. Niekiedy, dla zapewnienia sukcesji wykorzystuje się rozwiązania holdingowe. Budowa takich złożonych struktur wymaga …