Zmiany w ustawie o podatku od spadków i darowizn

Właśnie dzisiaj, 27 października, wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od spadków i darowizn. Rozszerza ona krąg uprawnionych do zwolnienia z tej daniny. Jeżeli chcesz się dowiedzieć jakie skutki niesie za sobą nowelizacja i czy zmiana dotyczy Ciebie bądź Twoich bliskich – zajrzyj do poniższego artykułu.

Kogo dotyczą zmiany

We wrześniu Sejm przyjął nowelizację ustawy o podatku od spadków i darowizn. Jak wskazywał projekt, nowelizacja ma na celu zwolnienie od podatku nabycia w drodze dziedziczenia lub darowizny własności rzeczy lub praw majątkowych, przez osoby przebywające, lub które przebywały w rodzinie zastępczej lub w rodzinnym domu dziecka, jeżeli darczyńcą lub spadkodawcą była osoba tworząca rodzinę zastępczą lub prowadząca rodzinny dom dziecka, w którym przebywała osoba obdarowana lub spadkobierca.

Przyczyna zmian

W uzasadnieniu projektu nowelizacji wskazywano, że dzieci w zastępczej opiece rodzinnej wychowywane są, w większości przypadków, przez całe swoje dzieciństwo. Dziecko w Rodzinnym Domu Dziecka czy rodzinie zastępczej w wielu przypadkach uważa swoich opiekunów za prawdziwych rodziców i odwrotnie – opiekunowie uważają je za własne już do końca życia. Dlatego też wysoce niesprawiedliwym społecznie jest, aby obciążać te osoby podatkiem w pełnej wysokości.

Skutki nowelizacji

Nowelizacja wprowadziła do art. 14 ustawy o podatku od spadków i darowizn ust. 4a. Stanowi on, że za zstępnych uważa się również osoby, które przebywają lub przebywały w rodzinie zastępczej, w rodzinnym domu dziecka, w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub w regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej, o których mowa w odpowiednich przepisach.

Ten sam ustęp uznaje za wstępnych odpowiednio osoby tworzące rodzinę zastępczą, prowadzące rodzinny dom dziecka lub pracujące z dziećmi w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub w regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej.

Do tej pory, wskazane powyżej osoby, należały do III grupy podatkowej – grupy o najwyższym stopniu obciążenia podatkowego. Wraz z nowelizacją, ustawodawca włączył je do grona zstępnych i wstępnych. Skutkuje to przyporządkowaniem do I grupy podatkowej, czyli grupy mogącej skorzystać z całkowitego zwolnienia od podatku. Jak skorzystać ze zwolnienia dowiedzą się Państwo z naszego poradnika Obowiązki podatkowe po śmierci przedsiębiorcy

Ocena zmian

Należy stwierdzić, że powyższa zmiana jest niewątpliwie korzystna. Wysokość wpływów podatkowych z tytułu podatku od spadków i darowizn zmniejszy się w stopniu minimalnym, natomiast bezsprzecznie ułatwia ona przekazywanie majątku osobom, które zazwyczaj i tak znajdują się w trudnej sytuacji finansowej.

Źródło: http://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/druk.xsp?nr=133

Oskar Dziok, Jacek Miłaszewski

Inne artykuły na ten temat: