W jakim celu można będzie założyć fundację rodzinną?

Zgodnie z założeniami do projektu ustawy o fundacji rodzinnej – fundacja rodzinna będzie tworzona w celu ochrony i pomnażania majątku fundatora zgodnie z jego wolą, również po jego śmierci. Majątek fundacji zostanie przeznaczony na cele wskazane w statucie fundacji.

Statut fundacji rodzinnej określi sposoby działania

Cele fundacji rodzinnej zostaną określone przez fundatora w statucie fundacji. Fundacja rodzinna będzie zarządzać majątkiem w oparciu o mienie, jakie przekaże jej fundator (lub inne osoby), zyski oraz majątek nabyty w zamian za majątek dotychczas posiadany itp. Podstawowym zadaniem fundacji będzie także ochrona posiadanego przez nią majątku przed utratą czy zmniejszeniem wartości.  

Kogo wspiera fundacja rodzinna? „Wędka czy ryby?”

Fundacja rodzinna z reguły będzie miała za zadanie wspierać uprawnionych (tzw. beneficjentów) oraz realizować cele przewidziane przez założyciela fundacji. Przede wszystkim fundacja będzie wspierała finansowo określone osoby czy instytucje, ale może też dysponować określonymi nieruchomościami, które będą udostępniane na określonych zasadach. Statut może określać warunki skorzystania ze wsparcia jak również ramy czasowe tej pomocy. Może to być sposób by spadkobiercy otrzymali „wędkę” a nie „ryby”, albo by mogli korzystać z zysków wypracowanych przez firmę nie mając dostępu do jej majątku.

Jak fundacja rodzinna będzie właścicielem firm?

Zgodnie z założeniami do projektu ustawy fundacja rodzinna nie będzie mogła sama prowadzić działalności gospodarczej. Fundacja rodzinna będzie mogła być natomiast wspólnikiem takich firm. Fundacja będzie mogła zaciągać zobowiązania wyłącznie w celu zapewnienia bieżącej działalności fundacji, np. z tytułu wynagrodzenia za pracę w organach, najmu powierzchni biurowej czy obsługi rachunku bankowego.

Odpowiedzialność za realizację celów fundacji

Zarząd fundacji rodzinnej będzie odpowiadał za realizację celów fundacji oraz bieżące ustalanie stanu płynności finansowej i wypłacalności fundacji rodzinnej. Projekt ustawy o fundacji rodzinnej przewiduje, iż w terminie trzech miesięcy od zakończenia roku obrotowego fundacji rodzinnej, niezależny audytor albo zespół niezależnych audytorów, wyznaczony przez zgromadzenie beneficjentów będzie dokonywał kontroli w zakresie zarządzania aktywami fundacji rodzinnej oraz ich użytkowania pod kątem prawidłowości, rzetelności oraz zgodności z prawem, celami oraz dokumentami fundacji rodzinnej. Kontrola będzie wiązała się ze sporządzeniem raportu, który przekazywany będzie zarządowi.

Warto zwrócić uwagę, że w projektowanych przepisach ustawy o fundacji rodzinnej przewidziano, że członkowie organów powinni dochować lojalności wobec fundacji rodzinnej. W szczególności projekt przewiduje, iż członkowie organów nie mogą ujawniać tajemnic fundacji rodzinnej, zarówno w trakcie, jak i po zakończeniu pełnienia funkcji.

Jakie są główne cele fundacji rodzinnej?

Głównymi celami fundacji jest zarządzanie i zapewnienie ochrony nad posiadanym majątkiem oraz spełnieniu świadczeń na rzecz beneficjentów.

Chcesz dowiedzieć się więcej o fundacjach rodzinnych, sprawdź inne artykuły:

  1. Czy fundacja rodzinna może prowadzić działalność gospodarczą?
  2. Organizacja fundacji rodzinnej – jak będzie to wyglądało?
  3. Założenie fundacji rodzinnej – co będzie potrzebne?
  4. Kto może założyć fundacje rodzinną?
  5. Co to jest fundacji rodzinna?
  6. Fundacja rodzinna ustawa – aktualny status prac

Jacek Miłaszewski

Inne artykuły na ten temat: