W jaki sposób opodatkowane są programy motywacyjne dla pracowników i członków zarządu?

W ramach programu motywacyjnego można ustalić, że jego beneficjent uzyska prawo do otrzymania świadczenia pieniężnego od spółki. Swoboda w kształtowaniu programu motywacyjnego jest bardzo duża. Można go utworzyć w oparciu o opcje, akcje (udziały) fantomowe lub inne instrumenty pochodne. Program motywacyjny nie musi być związany wyłącznie z wynikiem finansowym spółki. Jego podstawą mogą być dowolne wskaźniki finansowe. Od 2018 roku otrzymanie świadczeń w ramach programów motywacyjnych opodatkowane …

Niektórzy wspólnicy mają pracować na rzecz spółki, inni mają być wspólnikami pasywnymi – jak uregulować taką sytuację?

Niezależnie od typu założonej spółki oraz układu kapitałowego wśród wspólników, często pojawia się sytuacja, w której poszczególni udziałowcy w różnym stopniu angażują się w bieżącą działalność spółki. Jest ona typowa tam, gdzie część wspólników (rodzina) ma odgrywać rolę pasywną, a osoby zarządzające – kierować działalnością operacyjną spółki. Co do zasady, założenie spółki (przystąpienie do niej) nie musi oznaczać zobowiązania do aktywnego wspierania jej działalności operacyjnej przez każdego ze wspólników. Czym …

Kto decyduje o wypłacie zysku w spółce?

W spółkach, w których udziały mają zarówno członkowie rodziny, jak i menedżer, mogą pojawić się spory co do kwestii nie tyle sposobu podziału zysku, ile terminu jego wypłaty. Punkt widzenia menedżera, czy to pełniącego funkcję w zarządzie, czy to wprowadzonego do spółki jako wspólnik, może różnić się od perspektywy pozostałych wspólników. Trudno przy tym przesądzić, kto będzie zainteresowany maksymalizacją zysków bieżących, a kto będzie optował za ich reinwestowaniem. Stąd określenie zawczasu …

Czy oprócz umowy spółki warto zawrzeć dodatkowe porozumienie wspólników?

W przypadku wprowadzenia do spółki menedżera podstawowym dokumentem regulującym relacje między wspólnikami jest umowa spółki. Z uwagi jednak na to, że wiele istotnych kwestii nie powinno znaleźć się w dostępnej dla wszystkich w aktach KRS umowie, warto zapisać w niej tylko podstawowe kwestie i jednocześnie zawrzeć odrębne porozumienie wspólników precyzujące kwestie funkcjonowania spółki nieujęte w umowie, takie jak: wzajemne rozliczenia wspólników, sposób wyceny wartości firmy czy też szczegóły …

Czy praca wspólnika może być wkładem do spółki?

Argumentami za wprowadzeniem menedżera do spółki są z reguły jego wiedza, umiejętności i doświadczenie, a niekoniecznie pozyskanie przez spółkę środków finansowych. Warto więc się zastanowić, co mogłoby być wkładem takiej osoby do wspólnego przedsięwzięcia i jaki typ spółki pozwala na wdrożenie stosownego do tego wkładu scenariusza. Spółki osobowe Co do zasady, w przypadku spółek osobowych (np. spółki jawne i komandytowe) wkładem wspólnika może być niemalże wszystko, w tym świadczenie pracy lub usług na rzecz spółki. …

Czy obejmując udziały lub akcje, trzeba zapłacić PIT?

Nowy wspólnik, obejmujący udziały czy akcje w spółce kapitałowej lub komandytowo-akcyjnej (w przypadku akcjonariusza), powinien wnieść do tej spółki określony wkład. Może mieć on zarówno postać pieniężną, jak i niepieniężną (w postaci ruchomości, nieruchomości czy określonych praw). W zależności od rodzaju wkładu po stronie wspólnika może powstać dochód do opodatkowania. Najczęściej nowi wspólnicy mniejszościowi przystępujący do spółki, np. zarządzający nią, wnoszą do spółki wkłady gotówkowe. Gdy wartość nominalna udziałów lub akcji otrzymywanych …

Czy po przekształceniu firmy jednoosobowej cały majątek firmowy musi wejść do spółki?

Co do zasady, wskutek przekształcenia w spółkę jednoosobowej działalności gospodarczej wszelkie aktywa i pasywa stają się z dniem przekształcenia w spółkę (dniem wpisania spółki do rejestru sądowego) majątkiem i zobowiązaniami spółki przekształconej. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by przed dniem przekształcenia w spółkę wycofać z działalności gospodarczej część majątku i pozostawić go w rękach osoby fizycznej dokonującej przekształcenia w spółkę. Można też, na bazie tak wycofanych aktywów, utworzyć inny podmiot, który będzie dysponował tym majątkiem. Tak zaplanowane …

Jak przekształcić firmę jednoosobową w spółkę?

Istnieją dwie podstawowe drogi przejścia od jednoosobowej działalności gospodarczej do spółki. Pierwsza to przekształcenie w oparciu o procedurę przewidzianą w Kodeksie spółek handlowych. W taki sposób można przekształcić firmę wyłącznie w jednoosobową spółkę z o.o. albo jednoosobową spółkę akcyjną. Nie ma przy tym przeszkód, by tak przekształcony podmiot dalej przekształcać, np. w spółkę komandytową. Ta droga zapewnia niemal pełną kontynuację prawną jednoosobowej działalności w spółce. Dzięki temu wszystkie decyzje administracyjne, a nawet prawa i obowiązki …

Jak ograniczyć prawo głosu wspólnika w spółce?

Narzędziem do motywowania menedżera może być powierzenie mu udziałów w spółce. Jednak decydując się na taki krok, warto zapewnić kontrolę nad menedżerem i wykonywaniem przez niego praw udziałowych. Opcją, którą warto rozważyć, jest ograniczenie prawa głosu menedżera w spółce. Układ sił w spółce jest najczęściej uzależniony od liczby głosów przysługujących poszczególnym wspólnikom. Liczba głosów, która przysługuje wspólnikowi w spółce, jest zależna od typu spółki i postanowień jej umowy albo statutu. …

Co to są udziały fantomowe i jak je wykorzystać, planując sukcesję?

Udziały fantomowe to udziały wirtualne, co oznacza, że menedżer przez fakt ich posiadania nie staje się formalnie współwłaścicielem firmy. Istnieje jednak możliwość przypisania im określonych praw i obowiązków, które sprawią, że w określonych sytuacjach menedżer będzie traktowany na równi ze wspólnikami. Można np. przyznać menedżerowi jako wirtualnemu wspólnikowi prawo do udziału w zgromadzeniach wspólników z głosem doradczym w sprawach dotyczących strategicznego zarządzania firmą. Można również zastrzec, że w każdym przypadku, gdy wspólnicy będą sobie …