Jak przekształcić firmę jednoosobową w spółkę?

Istnieją dwie podstawowe drogi przejścia od jednoosobowej działalności gospodarczej do spółki.

Pierwsza to przekształcenie w oparciu o procedurę przewidzianą w Kodeksie spółek handlowych. W taki sposób można przekształcić firmę wyłącznie w jednoosobową spółkę z o.o. albo jednoosobową spółkę akcyjną. Nie ma przy tym przeszkód, by tak przekształcony podmiot dalej przekształcać, np. w spółkę komandytową. Ta droga zapewnia niemal pełną kontynuację prawną jednoosobowej działalności w spółce. Dzięki temu wszystkie decyzje administracyjne, a nawet prawa i obowiązki z umów, w tym z umów o pracę, przechodzą na spółkę bez dodatkowych aneksów czy zmian. Ten wariant powinny więc wybrać osoby, które w swojej działalności korzystają z licencji, zezwoleń, koncesji lub mają ważne umowy z kontrahentami, co do których trudno może być uzyskać zgodę na przeniesienie.

Druga droga polega na wniesieniu całego przedsiębiorstwa jednoosobowego lub jego zorganizowanej części jako wkładu niepieniężnego, czyli aportu, do założonej wcześniej spółki. W ten sposób nową spółkę wyposaża się w majątek, prawa z umów, know-how itp. Ta opcja nie zapewnia pełnej kontynuacji prawnej między jednoosobową działalnością a spółką. Większość decyzji administracyjnych trzeba uzyskać na nowo, a od przeważającej części kontrahentów trzeba pozyskać zgodę na przeniesienie zobowiązań z umów na nową spółkę. Istnieje ryzyko, że kontrahenci takiej zgody nie wyrażą. Opcję tę mogą zatem rozważyć osoby, które w swojej działalności nie mają takich ograniczeń, jak konieczność uzyskania licencji, zezwoleń, koncesji czy przeniesienie umowy z kontrahentami. Aport ma jednak tę zaletę, że zazwyczaj jest szybszą i mniej kosztowną drogą przekształcenia.

Jaką spółkę wybrać? Zobacz nasz film!

Poza powyższymi metodami warto też wspomnieć o jeszcze jednym sposobie przekształcenia działalności w spółkę. Przedsiębiorca może założyć nową spółkę (w dowolnie wybranej formie), która z czasem będzie przejmować składniki prowadzonego przedsiębiorstwa, np. w drodze nabywania tych składników od przedsiębiorcy. Przy tej metodzie spółka musi jednak budować swoją historię na nowo, ponieważ nie jest formalnym sukcesorem działalności.

Przekształcenie firmy jednoosobowej w spółkę – niezależnie od wyboru metody – wiąże się z poważnymi skutkami na gruncie podatków.

Przeczytaj również: Czy działalność gospodarczą prowadzoną na podstawie wpisu do ewidencji można przekształcić w spółkę komandytową?

Podstawa prawna: 553 § 1 i 2 k.s.h.; art. 551 k.c.

Aleksander Gałek

Inne artykuły na ten temat: