Jak odwołać testament?

Niezależnie od tego, kiedy testament został sporządzony, może pojawić się potrzeba jego odwołania. Przyczyn odwołania testamentu może być wiele: zmiana decyzji spadkodawcy, śmierć któregoś z powołanych spadkobierców, narodziny nowych członków rodziny, zmiana stanu cywilnego lub majątkowego spadkodawcy, a także konflikty rodzinne.

Gdy spadkodawca chce w pełni odwołać dotychczasowy testament, warto, aby w celu uniknięcia niejasności odwołanie było wyraźne. Nowy testament powinien zawierać zwrot „odwołuję” lub równoznaczny w odniesieniu do dotychczasowego testamentu. W przeciwnym razie treść nowego poddana zostanie analizie w celu sprawdzenia, czy osoba go sporządzająca chciała odwołać cały dotychczasowy testament, czy tylko częściowo go zmienić.

Spadkodawca może odwołać dotychczasowy testament, nie sporządzając przy tym nowego. W takiej sytuacji majątek spadkodawcy jest dziedziczony zgodnie z zasadami ustawowymi. Testament może zostać także odwołany częściowo i wówczas dziedziczenie odbywa się po części zgodnie z testamentem, a po części na zasadach ustawowych. Odwołanie testamentu,
tak jak i jego zmiana, może odbyć się zarówno przed notariuszem, jak i może zostać zapisane odręcznie, niezależnie od formy sporządzenia tego dokumentu.

Spadkodawca może też w każdej chwili fizycznie zniszczyć (np. podrzeć) testament, zwłaszcza odręczny. Będzie miało to takie same skutki, jak jego odwołanie. Może też wykreślić z niego pewne fragmenty. Testament odręczny może zostać również w każdej chwili zmieniony poprzez sporządzenie nowego odręcznego lub notarialnego.

Jak przygotować się do zmiany warty? Zobacz nasz film!

Fizyczne zniszczenie testamentu notarialnego (podarcie) nie zawsze eliminuje go z obrotu prawnego. Istnieje bowiem możliwość uzyskania odpisu takiego testamentu od notariusza, który go sporządził. Skorzystać z niej mogą osoby uprawnione, np. spadkobiercy. Zatem chcąc wyeliminować testament notarialny, najlepiej go odwołać co najmniej poprzez sporządzenie odręcznego oświadczenia, w którym wskazane zostanie, że testament zostaje odwołany.

W jaki sposób można uzyskać dostęp do testamentu zarejestrowanego przez notariusza opisujemy w artykule Czy można uzyskać dostęp do testamentu zarejestrowanego przez notariusza (NORT)?.

Nieaktualny testament może przeszkodzić w realizacji woli spadkodawcy. Jeśli testamentów jest wiele i są często zmieniane, warto sporządzić instrukcję wskazującą, ile ich jest, i opisującą, wzajemny wpływ jednych rozporządzeń na drugie. O sporządzeniu testamentu, a także miejscu jego przechowywania spadkodawca powinien powiadomić zaufane osoby.

Rafał Szymkowiak

Powrót do PYTANIA I ODPOWIEDZI

Inne artykuły na ten temat: