Dziedziczenie udziałów i deklaracja SD-Z2– jakie daty wpisać?


Przyjęcie spadku może okazać się szczególnie kłopotliwe w sytuacji, gdy w grę wchodzi nabycie udziałów w spółce. Można uzyskać zwolnienie z opodatkowania, ale wiąże się z tym konieczność złożenia poprawnie wypełnionej deklaracji SD-Z2. W artykule podpowiadamy, jak uniknąć najważniejszych błędów.

Jak wypełnić SD-Z2? Przykład:

Kapitał zakładowy spółki dzieli się na 100 udziałów o wartości nominalnej 50.000 zł. W dniu 1.01.2018 r. zmarł wspólnik spółki, który posiadał 33 udziały w spółce o wartości nominalnej 16.500 zł, wycenione według cen rynkowych na kwotę 50.000 zł. W dniu 5.05.2018 r. podwyższono kapitał zakładowy do 150.000 zł, w wyniku czego wszyscy pozostali wspólnicy objęli nowe udziały (spadkobiercy zmarłego wspólnika nie skorzystali z przysługującego pierwszeństwa objęcia udziałów). W związku z tym, liczba udziałów w kapitale zakładowym spółki zmarłego wspólnika nie zmieniła się. Z uwagi jednak na zmianę proporcji udziałów w kapitale zakładowym spadła wartość rynkowa udziałów. W dniu 1.06.2018 r. spadkobiercy przyjęli spadek, a w dniu 10.10.2018 r. nastąpiło stwierdzenie nabycia spadku. Wartość 33 udziałów w kapitale zakładowym spółki na dzień przyjęcia spadku, ustalona według cen rynkowych, wyniosła 45.000 zł.

Firma w testamencie? Zobacz nasz instruktaż!

Jak wypełnić SD-Z2? Dziedziczenie firmy

  • Jak uzupełnić formularz SD-Z2 ? Data nabycia spadku

1.01.2018 r. – datą nabycia spadku jest data otwarcia spadku, czyli dzień śmierci spadkodawcy

  • Druk SD-Z2 – data powstania obowiązku podatkowego

1.06.2018 r. – datą powstania obowiązku podatkowego jest data przyjęcia spadku

  • Według której daty przyjąć stan i wartość udziałów w spółce?

Stan udziałów powinien zostać ustalony na dzień nabycia spadku, czyli 1.01.2018 r. Natomiast wartość udziałów powinna zostać ustalona na dzień powstania obowiązku podatkowego, czyli 1.06.2018 r. Tak więc wartość, którą należy wpisać w deklaracji SD-Z2, wynosi 45.000 zł.

  • Jaki jest termin na złożenie deklaracji SD-Z2?

Deklaracja SD-Z2 powinna zostać złożona w terminie 6 miesięcy od dnia przyjęcia spadku. Pamiętaj, że termin na złożenie deklaracji SD-Z2 jest nieprzywracalny!

Jeśli nieprawidłowo wypełnisz deklarację SD-Z2 możesz nie zostać objęty zwolnieniem a nabycie udziałów będzie podlegało opodatkowaniu. Pamiętaj, że wycena udziałów ustalona w dniu śmierci wspólnika oraz w dniu przyjęcia spadku może się różnić, dlatego tak ważne jest, aby wpisać w deklaracji prawidłową wartość udziałów!

Druk SD-Z2 – instrukcja wypełnienia

Aby uniknąć konieczności płacenia podatku od spadków i darowizn, należy zgłosić otrzymanie przekraczającej określony w ustawie limit darowizny do urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy. Deklaracja SD-Z2 to nic innego, jak zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych. Poniżej wyjaśniamy, jak wypełnić SD-Z2 krok po kroku.

Dane identyfikacyjne na formularzu SD-Z2

Zaczynamy od uzupełnienia podstawowych informacji o wnioskodawcy. Do formularza należy wpisać takie dane, jak imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz data urodzenia. Następnie wypełniamy część z danymi osobowymi darczyńcy. Konieczne będzie także określenie miejsce składania zgłoszenia. Powinien to być właściwy ze względu na przedmiot darowizny urząd skarbowy. W przypadku darowizny nieruchomości, praw do lokalu lub użytkowania wieczystego, należy skierować zgłoszenie o nabyciu własności do właściwego urzędu skarbowego, kierując się miejscem położenia nieruchomości. Jeśli jednak sprawa dotyczy ruchomych rzeczy lub praw majątkowych, zgłoszenia dokonujemy w US odpowiadającym miejscu zamieszkania obdarowanego. Zgłoszenie o nabyciu własności trzeba uzupełnić numerem NIP lub PESEL. Musimy też znać datę nabycia darowizny oraz przyjęcia spadku.

Zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi artykułami, w których poruszamy tematy takie jak: dziedziczenie firmy po śmierci właściciela lub wycena majątku firmyj.

Formularz SD-Z2 – informacje o darowiźnie

Kolejny krok to określenie tytułu nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych. Jeśli przedmiotem darowizny nie jest przedsiębiorstwo, należy w odpowiednim miejscu zgłoszenia zakreślić kwadrat „darowizna”. Część E formularza przeznaczona jest dla osób, które zaznaczyły wcześniej „nieodpłatne zniesienie współwłasności”. Pozostali mogą ją pominąć, by określić rodzaj dokumentu potwierdzającego nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych. Następnie należy wybrać rodzaj i przedmiot darowizny, uzupełniając właściwą rubrykę w formularzu. Część H dotyczy pokrewieństwa między obdarowanym a darczyńcą. Pojawiają się tutaj takie słowa, jak „zstępny” czy „wstępny”. SD-Z2 składane przez potomków darczyńcy wymaga zakreślenia kwadratu „zstępny” Jeśli zgłoszenia dokonują jego przodkowie, powinni zakreślić kwadrat „wstępny”. Deklaracja zawiera także pole poświęcone darowiznom pieniężnym. Aby zakończyć wypełnianie formularza, należy złożyć na nim podpis i uzupełnić rubrykę z datą złożenia wniosku w US.

SD-Z2 jakie dokumenty dołączyć?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, osoba ubiegająca się o zwolnienie z podatku od spadków i darowizn nie ma obowiązku dołączania do deklaracji dokumentów potwierdzających posiadanie tytułu prawnego do rzeczy lub praw majątkowych. Należy jednak je okazać w przypadku przeprowadzania czynności sprawdzających przez właściwy organ podatkowy.

SD-Z2 jak wpisać udział?

Część G formularza wymaga określenia wielkości nabywanego udziału w rzeczy lub prawie majątkowym. W rubrykę trzeba wówczas wpisać wynikający z darowizny ułamek posiadanej własności lub prawa. Konieczne będzie także określenie wartości rynkowej posiadanego udziału.

SD-Z2 przez internet

Zgłoszenie dotyczące zwolnienia z podatku można złożyć bez wychodzenia z domu. Deklaracja może zostać złożona online przy użyciu podpisu elektronicznego. Można też wydrukować dostępny w formacie pdf plik SD-Z2 2018, wypełnić zgłoszenie i dostarczyć do właściwego US.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat samego procesu darowania udziałów, przeczytaj na naszym portalu spolkazoo.net artykuł Przekazanie udziałów następcom – darowizna czy testament?

Karolina Matkowska, Jacek Miłaszewski

Sukces w sukcesji? Zamów praktyczny przewodnik! Kup książkę

Książka została opracowana w oparciu o stan prawny obowiązujący w dniu 1 maja 2019 r. i uwzględnia zapisy ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej, a także ostatnie zmiany aktów prawnych.

Inne artykuły na ten temat: