Czy założenie fundacji rodzinnej jest sposobem na zaplanowanie sukcesji majątkowej?

Fundacje rodzinne oraz zagraniczne fundacje prywatne zawdzięczają swoją atrakcyjność niezależności masy majątkowej od sytuacji finansowej fundatora i jej beneficjentów. Fundacje te, nie muszą być także tworzone w celu użyteczności publicznej. Celem zarówno polskich fundacji rodzinnych jak i zagranicznych fundacji prywatnych może być ochrona majątku fundatora czy wypłata środków pieniężnych na rzecz określonych w jej statucie podmiotów (np. spadkobierców fundatora). 

Fundacje mogą być podmiotami pozwalającymi na ochronę majątku przed rozdrobnieniem w wyniku spadkobrania. Za ich pomocą możliwe staje się przekazanie majątku członkom najbliższej rodziny w taki sposób, że beneficjenci mogą korzystać z majątku przekazanego przez fundatora fundacji na zasadach określonych w jej statucie.

Fundacja zagraniczna a korzyści podatkowe

Fundacje zagraniczne posiadają osobowość prawną i co do zasady podlegają wpisowi do odpowiedniego rejestru. W zależności od państwa, w którym zostały utworzone, mogą również korzystać z licznych preferencji podatkowych, np. zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym. Funkcjonują m.in. w takich państwach, jak Panama (Private Interests Foundation), Liechtenstein (Stiftung), Holandia (Stichting) czy Austria (Privatstiftung).

Fundator może elastycznie kształtować statut fundacji i sposób realizacji wyznaczonych przez niego celów. Fundacja będzie właścicielem przekazanego majątku, stąd wierzyciele osobiści zarówno beneficjentów, jak i fundatora nie będą mieli dostępu do jej aktywów (jest ona podmiotem niezależnym od fundatora i beneficjentów).

Przygotuj się do sukcesji. Zobacz nasz film!

Dziedziczenie majątku fundacji prywatnej

Mimo korzyści wynikających z braku rozdrobnienia majątku oraz określonego dostępu do składników tego majątku przez beneficjentów fundacji (a braku dostępu wierzycieli osobistych fundatora) ewentualne wycofanie odziedziczonych składników majątku z fundacji wiąże się z szeregiem problemów.

Wycofanie składników majątku z niezależnego od beneficjentów podmiotu, jakim jest fundacja, i przekazanie ich w formie np. darowizny na rzecz beneficjentów będzie wiązać się z powstaniem po ich stronie przychodu do opodatkowania, co w przypadku dziedziczenia poszczególnych składników nie wystąpiłoby.

Dodatkowo przy tego typu rozwiązaniu uwzględnić trzeba koszty stworzenia i prowadzenia tego typu struktury zagranicznej.

Sprawdź nasze inne artykuły i wpisy dotyczące przedsiębiorstwa w spadku oraz planowania spadkowego.

Dominika Jaszczyk

Powrót do PYTANIA I ODPOWIEDZI

Czytaj więcej o fundacji rodzinnej:

Pomoc prawna przy zakładaniu i prowadzeniu fundacji rodzinnej
Dla kogo fundacja rodzinna?
Fundacja rodzinna: Odpowiednia strategia biznesowa? Ograniczenia, ryzyka i korzyści

Inne artykuły na ten temat: