Czy wniesienie majątku do fundacji rodzinnej jest neutralne podatkowo?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że wniesienie majątku do fundacji rodzinnej jest neutralne podatkowo i nie wiąże się po stronie fundatora z powstaniem przychodu na gruncie PIT.

Przypomnijmy – od 22 maja 2023 r. możliwe jest w Polsce zakładanie fundacji rodzinnych. W związku z wprowadzeniem tego nowego rozwiązania, podatnicy szukając odpowiedzi na pytania dotyczące skutków podatkowych założenia i funkcjonowania fundacji, skierowali do Dyrektora KIS pierwsze wnioski o wydanie indywidualnych interpretacji podatkowych.

Wątpliwość w sprawie wniesienia majątku do fundacji rodzinnej

Wniosek o interpretację skierowała osoba fizyczna, planująca utworzenie fundacji rodzinnej. Zamierzała ona wnieść do fundacji posiadane składniki majątkowe, w szczególności zaś akcje posiadanej spółki akcyjnej. Wnioskodawca miał stać się fundatorem oraz jednocześnie beneficjentem fundacji.

Wnioskodawca zwrócił przy tym uwagę na fakt, że wnosząc do fundacji składniki majątkowe, nie otrzyma w zamian żadnych udziałów, certyfikatów ani też innych instrumentów prawnych, które dawałyby mu tytuł prawny do wniesionego majątku albo otrzymywania innego rodzaju świadczeń z tego tytułu. Warunkiem powstania podatkowego przychodu jest zaś otrzymanie rzeczywistego, definitywnego i trwałego przysporzenia, co w przedstawionej sytuacji – jego zdaniem – nie będzie miało miejsca.

W konsekwencji uważał, że wniesienie majątku w celu pokrycia funduszu założycielskiego fundacji nie będzie powodować po jego stronie powstania przychodu z tytułu przeniesienia własności składników majątkowych.

Dyrektor KIS potwierdza neutralność podatkową wniesienia majątku


Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 15 czerwca 2023 r. (sygn. 0113-KDIPT2-3.4011.284.2023.3.JŚ) zgodził się z zaprezentowanym przez wnioskodawcę podejściem.

Po wyliczeniu szeregu przepisów ustawy o PIT oraz ustawy o fundacji rodzinnej doszedł on do wniosku, że „istota fundacji polega na tym, że w zamian za wniesiony do fundacji majątek fundator nie otrzymuje żadnego ekwiwalentu”. Wynika to w szczególności z faktu, że w przeciwieństwie do spółek, fundacja rodzinna ma charakter „bezudziałowy” – fundator, w zamian za wkład wniesiony do fundacji, nie otrzymuje w niej jakichkolwiek udziałów

Opierając się na powyższym spostrzeżeniu organ podatkowy przeszedł do stwierdzenia, że wniesienie udziałów w spółce akcyjnej do fundacji rodzinnej nie ma charakteru ani odpłatnego zbycia, ani też wniesienia wkładu do spółki bądź spółdzielni (ponieważ fundacja rodzinna nie należy do tych kategorii podmiotów). W interpretacji Dyrektor KIS sięgnął też do potwierdzających to fragmentów uzasadnienia ustawy o fundacji rodzinnej.

Na koniec zaś doprecyzował, że „obowiązujące od 22 maja 2023 r. przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazują jako moment powstania przychodu wyłącznie ewentualne przychody otrzymane od fundacji rodzinnej (bądź w trakcie jej funkcjonowania, bądź w wyniku jej rozwiązania). Żaden z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie wskazuje, aby w momencie wniesienie przez fundatora do fundacji rodzinnej składników majątku na pokrycie funduszu założycielskiego dochodziło do powstania przychodu po stronie fundatora.”

Podsumowanie

Stanowisko organu wyrażone w omawianej interpretacji jest ważne dla wszystkich osób, które rozważają założenie fundacji rodzinnej – wprost wskazuje bowiem, że wniesienie przez fundatora majątku do fundacji jest dla niego neutralne podatkowo.

Interpretacja potwierdza jednocześnie zamiary ustawodawcy, by fundacje rodzinne były atrakcyjnym rozwiązaniem – nie tylko z uwagi na kwestie prawne i mechanizmy zapewniające skuteczne przeprowadzenie sukcesji, ale też dzięki korzystnym zasadom opodatkowania. Bez wątpienia ewentualne opodatkowanie wnoszonego majątku znacznie osłabiłoby atrakcyjność zakładania fundacji rodzinnych. Biorąc to pod uwagę, nie zaskakuje przychylne podejście organów w omawianej kwestii.

Więcej o tym, czym jest fundacja rodzinna i jakie są jej główne założenia piszemy między innymi w artykułach Fundacja rodzinna – nowe narzędzie sukcesji i ochrony majątku w Polsce oraz Dla kogo fundacja rodzinna?

Inne sposoby wniesienia majątku do fundacji rodzinnej

Zwracamy uwagę, że omawiana przez nas w tym artykule interpretacja indywidualna dotyczy wyłącznie wniesienia przez fundatora majątku na fundusz założycielski fundacji rodzinnej.

Nie jest to jednak jedyny sposób wnoszenia majątku do fundacji – może to również nastąpić w drodze darowizn, przekazywanych na rzecz fundacji w trakcie jej funkcjonowania, zarówno przez fundatora, jak i przez inne osoby i podmioty. Wniesienie takich darowizn będzie, zarówno dla darczyńcy jak i dla obdarowanej fundacji, neutralne na gruncie podatku dochodowego. Fundacja, jako osoba prawna, nie podlega także opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. Nie wystąpi również obowiązek zapłaty podatku PCC (opodatkowane tym podatkiem są tylko te darowizny, które wiążą się z przejęciem długów lub zobowiązań darczyńcy).

Należy jednak pamiętać, że darowizny na rzecz fundacji, dokonane przez inne osoby niż fundator lub jego małżonek, zstępni, wstępni bądź rodzeństwo mogą mieć istotne skutki podatkowe. Mienie wniesione w drodze darowizny przez inne osoby i podmioty uznaje się bowiem za mienie wniesione przez fundację, co wpływa na proporcje określone w spisie mienia. O tym, dlaczego spis mienia i wynikające z niego proporcje są ważne na gruncie podatku dochodowego, piszemy w artykule Fundacja rodzinna: jak ją założyć i ile to kosztuje?

Jeżeli masz pytania dotyczące fundacji rodzinnej lub rozważasz jej założenie, skontaktuj się z naszymi specjalistami!

Wawrzyniec Żbikowski

Aleksandra Stankiewicz