Czy odrzucenie spadku przez rodzica oznacza automatyczne odrzucenie spadku przez jego dzieci?

Warto wiedzieć, że miejsce spadkobiercy, który odrzucił spadek, zawsze zajmują jego następcy i to oni dziedziczą. Osobę, która odrzuca spadek, przepisy traktują tak, jakby nie dożyła ona otwarcia spadku.

Zrzeczenie się spadku po rodzicach przez niepełnoletnich

Niepełnoletnie dzieci nie mogą samodzielnie odrzucić spadku. W ich imieniu powinni działać przedstawiciele ustawowi, a więc najczęściej rodzice. Tak jak w przypadku osoby dorosłej, odrzucenie spadku w imieniu dziecka wymaga złożenia odpowiedniego oświadczenia przed sądem lub notariuszem.

Do odrzucenia spadku w imieniu niepełnoletniego konieczna jest zgoda sądu. Sąd wyraża zgodę na odrzucenie spadku po przeprowadzeniu postępowania sądowego, w toku którego musi się upewnić, że jest to w interesie dziecka. Gdy sąd uzna, że spadek jest wart więcej nie pozostawione długi i odrzucenie spadku byłoby dla dziecka niekorzystne, może odmówić wyrażenia zgody. Postępowanie sądowe w przedmiocie wyrażenia zgody wszczyna się na wniosek rodziców (opiekunów) dziecka. Uzasadniając wniosek, z reguły wystarczy udowodnić, że spadek jest zadłużony. Dodatkowym argumentem przed sądem jest fakt odrzucenia spadku przez rodziców lub innych spadkobierców.

Termin odrzucenia spadku

Rodzice powinni dopilnować terminu złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku. Termin ten wynosi sześć miesięcy i jest liczony od dnia dowiedzenia się o fakcie dziedziczenia. W praktyce jest to liczone od dnia śmierci spadkodawcy lub od dnia odrzucenia spadku przez rodzica. Uznaje się przy tym, że sześciomiesięczny termin jest zawieszony (nie biegnie), jeśli sąd nie zdąży wydać rodzicom zgody na złożenie w imieniu dziecka oświadczenia o odrzuceniu spadku.

Zrzeczenie się spadku – przykład

Spadkodawca zmarł, zostawiając po sobie niewielki majątek i bardzo duże długi. Jedynym spadkobiercą jest jego syn, który ma dwoje małoletnich dzieci. Syn odrzucił spadek. Teraz spadek dziedziczą po dziadku wnuki w równych częściach. Do odrzucenia spadku przez małoletnie wnuki konieczne jest wystąpienie przez syna do sądu opiekuńczego w celu uzyskania odpowiedniej zgody.

Jeśli przedstawiciele dziecka nie złożą oświadczenia o odrzuceniu spadku w terminie, dziecko dziedziczy spadek z dobrodziejstwem inwentarza. Więcej na ten temat można przeczytać w odpowiedzi na pytanie: Co to znaczy przyjąć spadek z dobrodziejstwem inwentarza i kto płaci za sporządzenie spisu (lub wykazu) inwentarza?

Magdalena Bilicka


Podstawa prawna: art. 1012, art. 1015, art. 1020 k.c.; art. 101 § 3 k.r.o.

Rafał Szymkowiak


Powrót do PYTANIA I ODPOWIEDZI

Inne artykuły na ten temat: