Co to są akcje nieme i jak je wykorzystać, planując sukcesję?

Akcje nieme to akcje, które występują wyłącznie w spółce akcyjnej oraz komandytowo-akcyjnej. Charakterystyczne dla tych akcji jest wyłączenie prawa akcjonariusza do głosu w zamian za uprzywilejowanie w zakresie dywidendy.

Akcjonariuszom posiadającym akcje nieme z jednej strony przysługują przywileje w zakresie dywidendy, dzięki czemu czerpią oni zysk z dynamicznego rozwoju spółki. Z drugiej strony, poprzez wyłączenie prawa do głosu, usunięte zostaje ryzyko przejęcia przez tych akcjonariuszy kontroli nad spółką.

Istotną zaletą, która wpływa na atrakcyjność akcji niemych, jest brak ograniczeń w zakresie górnej granicy uprzywilejowania prawa do dywidendy. Oznacza to, że akcje te mogą przyznawać uprawnionemu dywidendę w dowolnej, ustalonej statutem wysokości. Jednocześnie właścicielom tych akcji może zostać przyznany przywilej pierwszeństwa prawa do dywidendy przed pozostałymi akcjonariuszami.

Akcje nieme mogą stanowić także formę nagrody dla kluczowych pracowników czy menedżera. Ze względu na dowolność wysokości wkładu wymaganego do nabycia takich akcji, w zamian za niewielki wkład (odpowiadający wartości nominalnej akcji) można im przyznać akcje nieme, które w przyszłości stanowić będą źródło dodatkowego dochodu z tytułu uprzywilejowanej dywidendy. W każdym przypadku statut spółki powinien określać liczbę akcji poszczególnych rodzajów i związane z nimi uprawnienia, jeżeli wprowadzone mają być akcje różnych rodzajów.

Zniesienie przywileju akcji niemej w zakresie dywidendy powoduje uzyskanie przez akcjonariusza prawa głosu z takiej akcji. Decydując się na emisję akcji niemych, warto pamiętać, by w statucie spółki uregulować także kwestię ich ewentualnego umorzenia. W ten sposób w przypadku powstania konfliktu bądź niewywiązywania się przez menedżera ze swoich obowiązków pozostali akcjonariusze będą mogli podjąć uchwałę o przymusowym umorzeniu przysługujących mu akcji.

Zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi artykułami, w których poruszamy tematy takie jak: spis inwentarza lub dziedziczenie firmy po śmierci właściciela.

Podstawa prawna: art. 126 § 1 pkt 2, art. 353 § 3, art. 359, art. 419 § 3 k.s.h.

Rafał Szymkowiak

Przejdź do: PYTANIA I ODPOWIEDZI

Więcej na temat spółki zarządzanej przez menedżera znajdziesz w książce „Zmiana warty”. Zamów już dziś!

Inne artykuły na ten temat: