Co muszą zrobić członkowie najbliższej rodziny, aby nie płacić podatku od spadków i darowizn?

Dla skorzystania ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn przysługującego grupie zerowej, a więc najbliższym spadkodawcy czy darczyńcy, spadkobierca lub obdarowany musi złożyć w urzędzie skarbowym wypełnione zgłoszenie o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych w nieprzekraczalnym terminie sześciu miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego.

W przypadku darowizn, jeżeli w skład darowizny wchodzić mają środki pieniężne, dodatkowym wymogiem jest, aby zostały one przekazane przelewem na rachunek bankowy obdarowanego albo przekazem pocztowym. Możliwe jest także wskazanie przez obdarowanego rachunku podmiotu trzeciego, na który mają wpłynąć pieniądze otrzymane w formie darowizny. Dopuszczalne jest więc np. dokonanie przelewu bezpośrednio na rachunek dewelopera, jeżeli darowizna ma być przeznaczona na zakup mieszkania.

W celu złożenia zgłoszenia rzeczy i prawa majątkowe będące przedmiotem darowizny lub spadku trzeba wycenić według ich wartości rynkowej w dniu powstania obowiązku podatkowego.

Jak przygotować się do sukcesji? Zobacz nasz film!

Obowiązek zgłoszenia nie obejmuje przypadków, gdy nabycie nastąpi na podstawie umowy w formie aktu notarialnego. Wówczas to notariusz dokonuje tego zgłoszenia jako płatnik podatku od spadków i darowizn.

Zgłoszenia nie trzeba składać również, gdy łączna wartość majątku nabytego od tego samego spadkodawcy lub darczyńcy w okresie ostatnich pięciu lat poprzedzających ten rok, a także w tym roku podatkowym nie przekracza kwoty wolnej wskazanej w ustawie o podatku od spadków i darowizn.

Podstawa prawna: art. 4a, art. 18 ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Paweł Malewski

Powrót do PYTANIA I ODPOWIEDZI

Inne artykuły na ten temat: