Co będzie potrzebne do założenia fundacji rodzinnej?

Zgodnie z projektem ustawy o fundacji rodzinnej do utworzenia fundacji rodzinnej będzie konieczne: 1) złożenie przez fundatora oświadczenia o utworzeniu fundacji rodzinnej i ustalenie statutu;

2) ustanowienie organów fundacji rodzinnej wymaganych przez ustawę lub statut;

3) wniesienie przez fundatora mienia o wartości wynoszącej co najmniej 100 000 zł;

4) wpis do rejestru fundacji rodzinnych.

Projekt ustawy o fundacji rodzinnej przewiduje, iż z chwilą sporządzenia aktu założycielskiego albo otwarcia testamentu powstaje fundacja rodzinna w organizacji. Fundacja rodzinna w organizacji jest reprezentowana przez fundatora albo pełnomocnika powołanego przez fundatora a w przypadkach wskazanych w ustawie – przez zarząd.

Fundacja rodzinna – akt notarialny, testament, rejestracja, rozwiązanie

Brak podjęcia czynności niezbędnych do rejestracji fundacji rodzinnej w organizacji bądź brak możliwości jej rejestracji będzie powodował rozwiązanie fundacji. Jeżeli więc utworzenie fundacji rodzinnej nie zostało zgłoszone do sądu rejestrowego w terminie sześciu miesięcy od dnia sporządzenia aktu założycielskiego albo otwarcia testamentu, albo jeżeli postanowienie sądu odmawiające zarejestrowania stało się prawomocne, fundacja rodzinna w organizacji z mocy prawa ulega rozwiązaniu.

Więcej przeczytasz w artykule w jakim celu można założyć fundację rodzinną?

Dokumenty potrzebne do założenia fundacji rodzinnej

Projekt ustawy o fundacji rodzinnej wskazuje, iż fundacja rodzinna będzie mogła zostać utworzona na podstawie aktu założycielskiego albo testamentu. Oprócz dokumentu powołującego fundację rodzinną fundator zobowiązany będzie do ustalenia statutu fundacji, w którym uregulowane zostaną najważniejsze kwestie dotyczące funkcjonowania fundacji rodzinnej. Statut fundacji rodzinnej będzie zgłaszany do sądu rejestrowego oraz będzie jawny. Kwestie dotyczące fundacji o charakterze poufnym będą mogły zostać uregulowane w regulaminach i innych dokumentach wewnętrznych fundacji rodzinnej.

Minimalny „kapitał” fundacji rodzinnej

Fundator zobowiązany będzie do wyposażenia fundacji w aktywa, których wartość nie powinna być niższa niż 100 000 zł. Jeśli w trakcie działalności fundacji rodzinnej wartość jej majątku spadnie poniżej tej kwoty, w pierwszej kolejności osiągnięte w przyszłości zyski fundacji rodzinnej powinny uzupełnić fundusz operatywny do kwoty 100 000 zł.

Jak utworzyć fundację – testament czy darowizny?

Zgodnie z projektem o fundacji rodzinnej darowizny na rzecz fundacji rodzinnej będzie mogła dokonać wyłącznie osoba, która jest albo byłaby powołana do spadku jako spadkobierca ustawowy fundatora albo małżonek fundatora, jego wstępny lub zstępny. Przez dokonanie takiej darowizny darczyńca nie stanie się fundatorem. Darowiznę będzie mógł przekazać także fundator. Przysporzenia pod tytułem darmym na rzecz fundacji rodzinnej mogą być pomocne przy łączeniu składników majątkowych objętych współwłasnością i łączeniu majątku rodzinnego.

Więcej przeczytasz w artykule Czym będzie fundacja rodzinna i dlaczego ma się pojawić w Polsce

Inne artykuły na ten temat: