Blog

 • 24 sierpnia 2018

  W jaki sposób były właściciel może być zatrudniany przez swoją dawną firmę?

  Inwestorowi nabywającemu firmę bardzo często zależy na tym, by były właściciel był jeszcze przez jakiś czas zaangażowany w jej działalność. Przede wszystkim dlatego, że dysponuje dużą wiedzą na temat swojej firmy: zasad jej funkcjonowania, branży, w której działa, a także jej klientów i konkurentów. Co za tym idzie, może być on ...
 • 24 sierpnia 2018

  Czy sprzedając firmę, można żądać gwarancji zatrudnienia jej pracowników?

  Prawa pracowników chronią przepisy prawa pracy i teoretycznie zmiana właścicielska w firmie nie powinna mieć wpływu na ich sytuację. W praktyce w przypadku sprzedaży biznesu zarówno po stronie pracowników, jak i nowego właściciela może pojawić się obawa o kontynuację stosunków pracy w dotychczasowym kształcie. Najczęściej bowiem nie tylko zatrudnionym zależy na kontynuowaniu pracy w firmie, ...
 • 24 sierpnia 2018

  W jakiej formie zawiera się umowę sprzedaży przedsiębiorstwa?

  Przedsiębiorstwo to zespół składników, które służą do prowadzenia działalności gospodarczej. Całe przedsiębiorstwo można sprzedać za pomocą jednej umowy sprzedaży. Wówczas taka umowa wymaga formy pisemnej z podpisami poświadczonymi przez notariusza, niezależnie od tego, co wchodzi w skład przedsiębiorstwa. https://www.youtube.com/watch?v=Q7sAlMHSPFM&list=PL1P0gmTnx0EzMyMGQcf9ZKm61x9xlCclV Zobacz także film instruktażowy: Jak przygotować się do sprzedaży firmy? ...
 • 24 sierpnia 2018

  Jak opodatkowana jest sprzedaż udziałów lub akcji?

  Sprzedaż udziałów (akcji) w spółce z o.o., akcyjnej i komandytowo-akcyjnej (w przypadku akcjonariusza) powoduje powstanie dochodu do opodatkowania. Jest nim różnica pomiędzy osiągniętym przychodem a poniesionymi kosztami. Przychodem jest zazwyczaj cena udziałów czy akcji określona w umowie sprzedaży udziałów. Wyjątkiem będzie sytuacja, gdy cena ta znacząco odbiega od ich wartości rynkowej. ...
 • 24 sierpnia 2018

  Kiedy małżonek musi wyrazić zgodę na zbycie firmy?

  Gdy przedsiębiorca podejmuje decyzję o wycofaniu się z biznesu, nie zawsze zdaje sobie sprawę, że w przypadku pozostawania w związku małżeńskim jego możliwości w tym okresie mogą podlegać ograniczeniom. Aby ocenić, czy do zbycia firmy wymagana jest zgoda małżonka, należy ustalić, czy firma (przedsiębiorstwo) wchodzi w skład majątku wspólnego małżonków, czy jest to majątek odrębny. Zbycie ...
 • 24 sierpnia 2018

  Jak wycenić swój biznes?

  Wielu fachowców uważa, że – znacznie upraszczając kwestię wyceny – wartość firmy utrzymuje się pomiędzy wartością skorygowanych aktywów netto (wynik wyceny majątkowej) i zdyskontowanych zysków (wynik wyceny metodą dochodową). Oznacza to, że aby oszacować wartość firmy, należy poznać wartość rynkową jej majątku, realną ...
 • 24 sierpnia 2018

  Jak ograniczyć prawo głosu wspólnika w spółce?

  Narzędziem do motywowania menedżera może być powierzenie mu udziałów w spółce. Jednak decydując się na taki krok, warto zapewnić kontrolę nad menedżerem i wykonywaniem przez niego praw udziałowych. Opcją, którą warto rozważyć, jest ograniczenie prawa głosu menedżera w spółce. Układ sił w spółce jest najczęściej uzależniony od liczby głosów przysługujących ...
 • 24 sierpnia 2018

  Co to są udziały fantomowe i jak je wykorzystać, planując sukcesję?

  Udziały fantomowe to udziały wirtualne, co oznacza, że menedżer przez fakt ich posiadania nie staje się formalnie współwłaścicielem firmy. Istnieje jednak możliwość przypisania im określonych praw i obowiązków, które sprawią, że w określonych sytuacjach menedżer będzie traktowany na równi ze wspólnikami. Można np. przyznać menedżerowi jako wirtualnemu wspólnikowi prawo do udziału w zgromadzeniach ...
 • 24 sierpnia 2018

  Kto ma prawo zmienić umowę spółki?

  Umowa spółki jest podstawowym dokumentem regulującym zasady współpracy wspólników. Często strategiczne dla spółki decyzje wiążą się z koniecznością zmiany umowy spółki. Może się zdarzyć, że jeden ze wspólników zablokuje wprowadzenie modyfikacji do dotychczasowych zasad współpracy poprzez stopowanie możliwości zmiany umowy spółki. W związku z tym warto ...
 • 24 sierpnia 2018

  Na co zwrócić szczególną uwagę, zawierając umowę spółki z menedżerem?

  Ustalając z wybranym menedżerem warunki, na jakich powiększy grono wspólników, należy zwrócić uwagę na pięć podstawowych kwestii. Ich odpowiednie przemyślenie i uregulowanie pozwoli sprawnie realizować założone cele biznesowe oraz uniknąć ewentualnych nieporozumień. Reprezentacja spółki i podejmowanie uchwał Menedżer powinien mieć możliwość swobodnego prowadzenia działalności operacyjnej spółki. Ze względów praktycznych ...
 • 24 sierpnia 2018

  Czy nowy wspólnik zawsze musi wnieść wkład do spółki?

  Jednym z podstawowych obowiązków każdego wspólnika: zarówno w spółkach osobowych (spółka jawna, komandytowa, komandytowo-akcyjna), jak i kapitałowych (spółka z o.o., akcyjna) jest wniesienie wkładu do spółki. Wkład wniesiony do spółki może być pieniężny lub niepieniężny. Wkładem wniesionym do spółki niepieniężnym (aportem) mogą być np.: nieruchomość, przedsiębiorstwo, majątkowe prawa ...
 • 24 sierpnia 2018

  Jak opodatkowana jest sprzedaż udziałów lub akcji, które zostały objęte w związku z przekształceniem jednoosobowej firmy w spółkę?

  Sprzedaż udziałów lub akcji, np. w procesie wejścia do spółki menedżera, powoduje dla przedsiębiorcy (który po przekształceniu firmy w spółkę  jest jedynym jej wspólnikiem) powstanie przychodu ze źródła kapitały pieniężne, opodatkowanego 19% PIT. Podstawę opodatkowania stanowi przychód pomniejszony o koszty jego uzyskania. Przychodem będzie wartość wyrażona w cenie określonej w umowie ...
 • 24 sierpnia 2018

  Osoba z zewnątrz w spółce rodzinnej – jaką formę działalności wybrać?

  Przedsiębiorca, decydując się na wprowadzenie do spółki menedżera spoza rodziny, powinien przemyśleć wybór formy prawnej dla swojej firmy. Z jednej strony rodzaj spółki powinien minimalizować ryzyko gospodarcze, a z drugiej – zapewniać odpowiednie korzyści finansowe czy podatkowe. Czasami taką spółkę należy dopiero powołać, czasami trzeba dokonać ...
 • 24 sierpnia 2018

  Czy założenie fundacji prywatnej jest sposobem na zaplanowanie sukcesji majątkowej?

  Zagraniczne fundacje prywatne oraz fundacje rodzinne zawdzięczają swoją atrakcyjność niezależności masy majątkowej od sytuacji finansowej fundatora i jej beneficjentów. Fundacje te, w odróżnieniu od tych działających według prawa polskiego, nie muszą być tworzone w celu użyteczności publicznej. Celem statutowym fundacji zagranicznej może być ochrona majątku fundatora czy wypłata ...
 • 24 sierpnia 2018

  Czy spadkobiercy odpowiadają za długi podatkowe spadkodawcy?

  Co do zasady, zarówno prawa, jak i obowiązki podatkowe zmarłego przechodzą na jego spadkobierców. Dotyczy to jednak wyłącznie praw i obowiązków o charakterze majątkowym. Z kolei prawa niemajątkowe przysługujące spadkodawcy (np. prawo do złożenia odwołania) podlegają sukcesji wyłącznie w przypadku, gdy były związane z prowadzoną przez spadkodawcę działalnością gospodarczą, a spadkobierca dalej tę działalność będzie ...