Blog

 • 28 sierpnia 2018

  Kto odpowiada za deklaracje podatkowe spadkodawcy?

  Najogólniej rzecz biorąc, za złożone przez spadkodawcę deklaracje podatkowe odpowiadają spadkobiercy – niezależnie od tego, czy kontynuują prowadzoną przez niego działalność gospodarczą. Przy czym odpowiedzialność spadkobierców ogranicza się do obowiązków o charakterze majątkowym, takich jak obowiązek zapłaty kwoty wykazanej w deklaracji oraz odsetek za zwłokę w zapłacie podatku. Nie ponoszą oni odpowiedzialności karnej ...
 • 28 sierpnia 2018

  Jakie skutki podatkowe na gruncie VAT wywołuje wycofanie określonych składników z majątku firmowego przed przekazaniem go w spadku lub darowiźnie?

  Wyłączenie składników z majątku firmowego przed spadkiem lub darowizną jest neutralne podatkowo w PIT. Inaczej jest w przypadku VAT. Wyłączenie składników z majątku firmowego przed spadkiem lub darowizną jest neutralne podatkowo w PIT, o czym można przeczytać w odpowiedzi na pytanie: Czy wyłączenie określonych składników z majątku firmowego przed przekazaniem go w spadku lub darowiźnie ...
 • 28 sierpnia 2018

  Czy spadek lub darowizna podlega opodatkowaniu VAT lub PCC?

  Na gruncie ustawy o VAT opodatkowaniu tym podatkiem podlega wyłącznie darowizna (w chwili przekazania majątku). Zdarzy się tak, gdy w skład darowizny wejdą składniki majątku, w stosunku do których darczyńcy przysługiwało prawo do odliczenia VAT przy ich nabyciu. Wówczas darowizna taka traktowana będzie jako nieodpłatna dostawa towarów. Jeżeli jako taka ...
 • 28 sierpnia 2018

  Co muszą zrobić członkowie najbliższej rodziny, aby nie płacić podatku od spadków i darowizn?

  Dla skorzystania ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn przysługującego grupie zerowej, a więc najbliższym spadkodawcy czy darczyńcy, spadkobierca lub obdarowany musi złożyć w urzędzie skarbowym wypełnione zgłoszenie o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych w nieprzekraczalnym terminie sześciu miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego. W przypadku darowizn, jeżeli w skład darowizny wchodzić mają ...
 • 28 sierpnia 2018

  Co to jest czysta wartość spadku i jak ją obliczyć?

  Podstawę opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn stanowi czysta wartość, czyli wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych po odjęciu wartości długów i ciężarów. Zgodnie z ustawą o podatku od spadków i darowizn ciężarem jest inne niż dług obciążenie nabytej rzeczy lub prawa, które w chwili nabycia zmniejsza jego rynkową wartość. Co ...
 • 28 sierpnia 2018

  Czy polisy wchodzą w skład spadku?

  Ubezpieczenie na życie to umowa przewidująca, że w przypadku śmierci ubezpieczonego wskazana przez niego osoba, nazywana uposażonym, otrzymuje od ubezpieczyciela określoną kwotę pieniężną – sumę ubezpieczenia. Wypłacenie uposażonemu sumy ubezpieczenia jest niezależne od prawa spadkowego. Oznacza to, że suma ubezpieczenia nie wchodzi do masy spadkowej po zmarłym i do otrzymania pieniędzy nie jest wymagane przeprowadzenie ...
 • 28 sierpnia 2018

  Co się dzieje po śmierci z udzielonymi pełnomocnictwami?

  Z chwilą śmierci mocodawcy wygasa niemal każde pełnomocnictwo, nawet bez wskazanego okresu jego obowiązywania. Oznacza to, że od momentu śmierci mocodawcy jego pełnomocnik nie może podejmować w jego imieniu żadnych czynności. Naruszając tę zasadę, pełnomocnik musi się liczyć z obowiązkiem zwrotu tego, co otrzymał od drugiej strony w wykonaniu ...
 • 28 sierpnia 2018

  Jak umowy i statuty spółek wpływają na dziedziczenie?

  Umowy i statuty spółek mogą szczegółowo regulować zasady dziedziczenia ogółu praw i obowiązków, udziałów czy akcji po śmierci wspólnika. W zasadzie w każdej umowie (statucie) spółki można uregulować konsekwencje śmierci wspólnika odmiennie, niż wynika to z przepisów. Pierwsze, o co warto zadbać, to zapewnienie kontynuacji działalności spółki mimo śmierci wspólnika. W umowach ...
 • 28 sierpnia 2018

  Czy spółka rozwiązuje się wskutek śmierci wspólnika?

  Znaczna część umów i statutów spółek milczy na temat dziedziczenia. Brak jakiegokolwiek uregulowania w tym zakresie powoduje, że w przypadku śmierci wspólnika obowiązujące stają się ogólne zasady wynikające z odpowiednich ustaw. Co to oznacza? Spółka cywilna Jeśli umowa spółki cywilnej nie zawiera żadnej wzmianki na temat dziedziczenia oraz nie ustanowiono zarządu sukcesyjnego, z chwilą ...
 • 28 sierpnia 2018

  Kto to jest zarządca sukcesyjny i jaki jest zakres jego działania?

  Każdy przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, a także wspólnik spółki cywilnej ma prawo ustanowić za życia zarząd sukcesyjny nad swoim przedsiębiorstwem. W przypadku gdy przedsiębiorca tego nie zrobił, prawo powołania zarządcy sukcesyjnego przysługuje – w uproszczeniu – jego spadkobiercom lub zapisobiercom. Zarządca sukcesyjny to osoba, która po śmierci przedsiębiorcy przejmie stery ...
 • 28 sierpnia 2018

  Zachowek – co to jest, kto i kiedy może go żądać?

  Zachowek to uprawnienie, które ma na celu zabezpieczenie interesów spadkobierców ustawowych niezależnie od tego, kto został powołany do dziedziczenia na podstawie testamentu. Zachowek chroni zatem interesy członków najbliższej rodziny, na wypadek gdyby uznali oni, że są pokrzywdzeni przez spadkodawcę wskutek jego decyzji testamentowych, gdy nie otrzymali nic lub poniżej kwot określonych ...
 • 28 sierpnia 2018

  Co trzeba zrobić, żeby przyjąć spadek?

  Do spadkobierców należy decyzja o tym, czy przyjąć spadek i w jaki sposób to zrobić. Pierwszą możliwością jest złożenie przed sądem lub notariuszem oświadczenia o przyjęciu spadku. Termin na złożenie takiego oświadczenia wynosi sześć miesięcy i biegnie od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o powołaniu do spadku. Oświadczenie może zostać złożone ustnie lub na piśmie z podpisem ...
 • 28 sierpnia 2018

  Czy testament odręczny faktycznie musi być napisany ręcznie?

  Testament odręczny musi zostać w całości napisany własnoręcznie przez spadkodawcę. Żaden z elementów tego testamentu nie może więc zostać sporządzony za pośrednictwem osoby trzeciej, przy pomocy komputera czy maszyny do pisania. Ustawodawca nie przewidział w kwestii tego rodzaju testamentu żadnych wyjątków. Testament odręczny wymaga też własnoręcznego podpisu spadkodawcy. Podpis powinien składać ...
 • 28 sierpnia 2018

  Zapisanie konkretnego składnika majątku w testamencie – na co zwrócić uwagę?

  Wielu spadkodawców zastanawia się, czy spadkobiercy będą dziedziczyć cały ich majątek lub jego określony ułamek, czy też może poszczególne składniki wchodzące w jego skład. W praktyce jest to bardzo ważne zagadnienie, choć niestety nie do końca powszechnie zrozumiałe. W największym skrócie i uproszczeniu można powiedzieć, że o tym, czy spadkobiercy odziedziczą określoną część, ...
 • 28 sierpnia 2018

  Jak wykazać, że jest się spadkobiercą?

  Spadkobierca nabywa spadek już w chwili śmierci spadkodawcy. Jednakże w praktyce wiele czynności, takich jak dokonywanie zmian w księgach wieczystych, w Krajowym Rejestrze Sądowym czy rozporządzanie odziedziczonym majątkiem, wymaga przedstawienia dowodu potwierdzającego bycie spadkobiercą. Takim dowodem jest postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku albo akt poświadczenia dziedziczenia. Akt poświadczenia ...