Blog

 • 28 sierpnia 2018

  Czy spółka rozwiązuje się wskutek śmierci wspólnika?

  Znaczna część umów i statutów spółek milczy na temat dziedziczenia. Brak jakiegokolwiek uregulowania w tym zakresie powoduje, że w przypadku śmierci wspólnika obowiązujące stają się ogólne zasady wynikające z odpowiednich ustaw. Co to oznacza? Spółka cywilna Jeśli umowa spółki cywilnej nie zawiera żadnej wzmianki na temat dziedziczenia oraz nie ustanowiono zarządu sukcesyjnego, z chwilą ...
 • 28 sierpnia 2018

  Kto to jest zarządca sukcesyjny i jaki jest zakres jego działania?

  Każdy przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, a także wspólnik spółki cywilnej ma prawo ustanowić za życia zarząd sukcesyjny nad swoim przedsiębiorstwem. W przypadku gdy przedsiębiorca tego nie zrobił, prawo powołania zarządcy sukcesyjnego przysługuje – w uproszczeniu – jego spadkobiercom lub zapisobiercom. Zarządca sukcesyjny to osoba, która po śmierci przedsiębiorcy przejmie stery ...
 • 28 sierpnia 2018

  Zachowek – co to jest, kto i kiedy może go żądać?

  Zachowek to uprawnienie, które ma na celu zabezpieczenie interesów spadkobierców ustawowych niezależnie od tego, kto został powołany do dziedziczenia na podstawie testamentu. Zachowek chroni zatem interesy członków najbliższej rodziny, na wypadek gdyby uznali oni, że są pokrzywdzeni przez spadkodawcę wskutek jego decyzji testamentowych, gdy nie otrzymali nic lub poniżej kwot określonych ...
 • 28 sierpnia 2018

  Co trzeba zrobić, żeby przyjąć spadek?

  Do spadkobierców należy decyzja o tym, czy przyjąć spadek i w jaki sposób to zrobić. Pierwszą możliwością jest złożenie przed sądem lub notariuszem oświadczenia o przyjęciu spadku. Termin na złożenie takiego oświadczenia wynosi sześć miesięcy i biegnie od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o powołaniu do spadku. Oświadczenie może zostać złożone ustnie lub na piśmie z podpisem ...
 • 28 sierpnia 2018

  Czy testament odręczny faktycznie musi być napisany ręcznie?

  Testament odręczny musi zostać w całości napisany własnoręcznie przez spadkodawcę. Żaden z elementów tego testamentu nie może więc zostać sporządzony za pośrednictwem osoby trzeciej, przy pomocy komputera czy maszyny do pisania. Ustawodawca nie przewidział w kwestii tego rodzaju testamentu żadnych wyjątków. Testament odręczny wymaga też własnoręcznego podpisu spadkodawcy. Podpis powinien składać ...
 • 28 sierpnia 2018

  Zapisanie konkretnego składnika majątku w testamencie – na co zwrócić uwagę?

  Wielu spadkodawców zastanawia się, czy spadkobiercy będą dziedziczyć cały ich majątek lub jego określony ułamek, czy też może poszczególne składniki wchodzące w jego skład. W praktyce jest to bardzo ważne zagadnienie, choć niestety nie do końca powszechnie zrozumiałe. W największym skrócie i uproszczeniu można powiedzieć, że o tym, czy spadkobiercy odziedziczą określoną część, ...
 • 28 sierpnia 2018

  Jak wykazać, że jest się spadkobiercą?

  Spadkobierca nabywa spadek już w chwili śmierci spadkodawcy. Jednakże w praktyce wiele czynności, takich jak dokonywanie zmian w księgach wieczystych, w Krajowym Rejestrze Sądowym czy rozporządzanie odziedziczonym majątkiem, wymaga przedstawienia dowodu potwierdzającego bycie spadkobiercą. Takim dowodem jest postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku albo akt poświadczenia dziedziczenia. Wniosek o wydanie ...
 • 24 sierpnia 2018

  W jaki sposób były właściciel może być zatrudniany przez swoją dawną firmę?

  Inwestorowi nabywającemu firmę bardzo często zależy na tym, by były właściciel był jeszcze przez jakiś czas zaangażowany w jej działalność. Przede wszystkim dlatego, że dysponuje dużą wiedzą na temat swojej firmy: zasad jej funkcjonowania, branży, w której działa, a także jej klientów i konkurentów. Co za tym idzie, może być on ...
 • 24 sierpnia 2018

  Czy sprzedając firmę, można żądać gwarancji zatrudnienia jej pracowników?

  Prawa pracowników chronią przepisy prawa pracy i teoretycznie zmiana właścicielska w firmie nie powinna mieć wpływu na ich sytuację. W praktyce w przypadku sprzedaży biznesu zarówno po stronie pracowników, jak i nowego właściciela może pojawić się obawa o kontynuację stosunków pracy w dotychczasowym kształcie. Najczęściej bowiem nie tylko zatrudnionym zależy na kontynuowaniu pracy w firmie, ...
 • 24 sierpnia 2018

  W jakiej formie zawiera się umowę sprzedaży przedsiębiorstwa?

  Przedsiębiorstwo to zespół składników, które służą do prowadzenia działalności gospodarczej. Całe przedsiębiorstwo można sprzedać za pomocą jednej umowy sprzedaży. Wówczas taka umowa wymaga formy pisemnej z podpisami poświadczonymi przez notariusza, niezależnie od tego, co wchodzi w skład przedsiębiorstwa. https://www.youtube.com/watch?v=Q7sAlMHSPFM&list=PL1P0gmTnx0EzMyMGQcf9ZKm61x9xlCclV Zobacz także film instruktażowy: Jak przygotować się do sprzedaży firmy? ...
 • 24 sierpnia 2018

  Jak opodatkowana jest sprzedaż udziałów lub akcji?

  Sprzedaż udziałów (akcji) w spółce z o.o., akcyjnej i komandytowo-akcyjnej (w przypadku akcjonariusza) powoduje powstanie dochodu do opodatkowania. Jest nim różnica pomiędzy osiągniętym przychodem a poniesionymi kosztami. Przychodem jest zazwyczaj cena udziałów czy akcji określona w umowie sprzedaży udziałów. Wyjątkiem będzie sytuacja, gdy cena ta znacząco odbiega od ich wartości rynkowej. ...
 • 24 sierpnia 2018

  Kiedy małżonek musi wyrazić zgodę na zbycie firmy?

  Gdy przedsiębiorca podejmuje decyzję o wycofaniu się z biznesu, nie zawsze zdaje sobie sprawę, że w przypadku pozostawania w związku małżeńskim jego możliwości w tym okresie mogą podlegać ograniczeniom. Aby ocenić, czy do zbycia firmy wymagana jest zgoda małżonka, należy ustalić, czy firma (przedsiębiorstwo) wchodzi w skład majątku wspólnego małżonków, czy jest to majątek odrębny. Zasadą ...
 • 24 sierpnia 2018

  Jak wycenić swój biznes?

  Wielu fachowców uważa, że – znacznie upraszczając kwestię wyceny – wartość firmy utrzymuje się pomiędzy wartością skorygowanych aktywów netto (wynik wyceny majątkowej) i zdyskontowanych zysków (wynik wyceny metodą dochodową). Oznacza to, że aby oszacować wartość firmy, należy poznać wartość rynkową jej majątku, realną ...
 • 24 sierpnia 2018

  Jak ograniczyć prawo głosu wspólnika w spółce?

  Narzędziem do motywowania menedżera może być powierzenie mu udziałów w spółce. Jednak decydując się na taki krok, warto zapewnić kontrolę nad menedżerem i wykonywaniem przez niego praw udziałowych. Opcją, którą warto rozważyć, jest ograniczenie prawa głosu menedżera w spółce. Układ sił w spółce jest najczęściej uzależniony od liczby głosów przysługujących ...
 • 24 sierpnia 2018

  Co to są udziały fantomowe i jak je wykorzystać, planując sukcesję?

  Udziały fantomowe to udziały wirtualne, co oznacza, że menedżer przez fakt ich posiadania nie staje się formalnie współwłaścicielem firmy. Istnieje jednak możliwość przypisania im określonych praw i obowiązków, które sprawią, że w określonych sytuacjach menedżer będzie traktowany na równi ze wspólnikami. Można np. przyznać menedżerowi jako wirtualnemu wspólnikowi prawo do udziału w zgromadzeniach ...